Ogłoszenie o konkursie ofert na wynajem 5 m2 powierzchni na zainstalowanie automatów do kawy, napojów i przekąsek

 Wilkowice, 17.07.2023r.

OGŁOSZENIE

Dyrektor SP ZOZ Szpitala Kolejowego w Wilkowicach-Bystrej ogłasza

 konkurs ofert na wynajem części nieruchomości
zlokalizowanej w Wilkowicach, ul. 
Żywiecka 19,

zgodnie z zestawieniem:

 

Pakiet  1 -    nr sprawy AT/KO/01/2023 na wynajem 1 m2 powierzchni korytarza zlokalizowanej na Parterze z przeznaczeniem na zainstalowanie 1 automatu do sprzedaży kawy i gorących napojów, na okres 3 lat.

Pakiet  2 -   nr sprawy AT/KO/02/2023 na wynajem 4  m2  powierzchni  korytarza  zlokalizowanej na:  Parterze - 1 m2,  I Piętrze - 1 m2 ,  II Piętrze – 1 m2 , III Piętrze – 1m2 budynku głównego Szpitala z przeznaczeniem  na zainstalowanie 4 szt. automatów do sprzedaży przekąsek i  zimnych napojów, na okres 3 lat.

 

Regulamin konkursu oraz materiały ofertowe można uzyskać na stronie internetowej Szpitala http://www.szpital-kolejowy.com/ oraz w siedzibie Szpitala – Dział Administracyjno-Techniczny, pok. nr 5, w godz. od 10:00 do 12:00 tel.: 33 812 20 28 wewn.133.

 

Oferty należy składać do dnia 11.08.2023r. do  godz.  9 00  w Sekretariacie Szpitala (Parter, Budynek Główny).

 

UWAGA:

Wynajmujący zastrzega sobie prawo do odwołania postępowania wszczętego w oparciu o niniejsze Ogłoszenie i zakończenia postępowania bez podawania przyczyn, jak również do zmiany warunków konkursu bez podawania przyczyn. Wynajmujący zastrzega sobie prawo przesunięcia terminów: składania ofert, otwarcia ofert, rozstrzygnięcia konkursu, bez podania przyczyny.

Wynajmujący zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania bez podania przyczyny. O unieważnieniu postępowania Wynajmujący zawiadomi równocześnie wszystkich Oferentów, którzy:

a.         ubiegali się o udzielenie zamówienia - w przypadku unieważnienia postępowania przed upływem terminu składania ofert,

b.         złożyli oferty – w przypadku unieważnienia postępowania po upływie terminu składania ofert.

Oferentom nie przysługuje wynagrodzenie/zwrot kosztów w związku z udziałem w postępowaniu.

 

Załączniki do pobrania:

 

  Załączniki - Pakiet 1
  Załączniki - Pakiet 2