Ogłoszenie o konkursie ofert na wynajem 1m2 powierzchni na zainstalowanie 1 szt. automatu do sprzedaży zimnych napojów i przekąsek

  

Wilkowice, 31.08.2023r.

OGŁOSZENIE

Dyrektor SP ZOZ Szpitala Kolejowego w Wilkowicach-Bystrej ogłasza

 konkurs ofert na wynajem części nieruchomości
zlokalizowanej w Wilkowicach, ul. 
Żywiecka 19,

 

Nr sprawy AT/KO/03/2023  - wynajem 1  m2  powierzchni  korytarza  zlokalizowanej na Parterze budynku głównego Szpitala z przeznaczeniem  na zainstalowanie 1 szt. automatu do sprzedaży przekąsek i  zimnych napojów, na okres 3 lat.

 

Regulamin konkursu oraz materiały ofertowe można uzyskać na stronie internetowej Szpitala http://www.szpital-kolejowy.com/ oraz w siedzibie Szpitala – Dział Administracyjno-Techniczny, pok. nr 5, w godz. od 10:00 do 12:00 tel.: 33 812 20 28 wewn.133.

 

Oferty należy składać do dnia 18.09.2023r. do  godz.  9 00  w Sekretariacie Szpitala (Parter, Budynek Główny).

 

UWAGA:

Wynajmujący zastrzega sobie prawo do odwołania postępowania wszczętego w oparciu o niniejsze Ogłoszenie i zakończenia postępowania bez podawania przyczyn, jak również do zmiany warunków konkursu bez podawania przyczyn. Wynajmujący zastrzega sobie prawo przesunięcia terminów: składania ofert, otwarcia ofert, rozstrzygnięcia konkursu, bez podania przyczyny.

Wynajmujący zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania bez podania przyczyny. O unieważnieniu postępowania Wynajmujący zawiadomi równocześnie wszystkich Oferentów, którzy:

a.     ubiegali się o udzielenie zamówienia - w przypadku unieważnienia postępowania przed upływem terminu składania ofert,

b.    złożyli oferty – w przypadku unieważnienia postępowania po upływie terminu składania ofert.

Oferentom nie przysługuje wynagrodzenie/zwrot kosztów w związku z udziałem w postępowaniu.

 

Szczegóły w załączniku:   załącznik