KONKURS OFERT NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT
NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE

(Postępowanie DK – 4240 – 1/2017)

 

SP ZOZ Szpital Kolejowy w Wilkowicach-Bystrej z siedzibą w (43-365) Wilkowicach  przy ul. Żywieckiej 19 ogłasza Konkurs Ofert na świadczenia zdrowotne zgodnie z art. 26 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2016r. poz. 1638 z późn. zm.)

Przedmiot konkursu obejmuje świadczenia zdrowotne w zakresie:


 świadczeń zdrowotnych z zakresu dyżurów lekarskich łączonych

w Oddziałach: Kardiologicznym, Rehabilitacji Ogólnoustrojowej oraz Izbie Przyjęć

SP ZOZ Szpitala Kolejowego w Wilkowicach-Bystrej,

pełnionych przez lekarzy specjalistów w dziedzinie: kardiologii, chorób wewnętrznych – również IO, 

lub lekarza w trakcie specjalizacji w jednej z wyżej wymienionych dziedzin

(minimum ukończony II-gi rok specjalizacji)

 

 

Okres realizacji umowy: 36 miesięcy.

 

Materiały dotyczące Szczegółowych Warunków Konkursu Ofert wraz ze wzorem formularza oferty oraz ze wzorem umowy można odebrać osobiście w siedzibie Udzielającego zamówienia w Wilkowicach ul. Żywiecka  19 pokój nr 6 w godzinach od 7.30 do 14.00, a w wersji elektronicznej dostępne są na stronie internetowej www.szpital-kolejowy.com w zakładce „Ogłoszenia”.

Ewentualne pytania dotyczące Konkursu Ofert prosimy kierować w formie pisemnej lub na nr tel/fax: 33 812 30 98.

Udzielający zamówienia udzieli niezwłocznie odpowiedzi wszystkim Oferentom, jednak nie później niż do dnia 10.02.2017r. do godz. 14.00, pod warunkiem, że pytanie wpłynie do Udzielającego zamówienie nie później niż do dnia 10.02.2017r. do godz. 10.00. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami (bez ujawniania źródła zapytania) Udzielający zamówienia zamieści na stronie internetowej www.szpital-kolejowy.com w zakładce „Ogłoszenia”.

Informacje dotyczące Konkursu Ofert, łącznie z ogłoszeniem wyniku konkursu, Udzielający zamówienia będzie zamieszczał na stronie internetowej www.szpital-kolejowy.com w zakładce „Ogłoszenia”.

 Termin składania ofert: upływa dnia 15.02.2017r. o godz. 10.00 w siedzibie Udzielającego zamówienia – Sekretariat.

 Otwarcie ofert: 15.02.2017r. o godz. 10.45 w siedzibie Udzielającego zamówienia – pok. nr 2.

 Termin związania ofertą wynosi 30 dni od upływu terminu składania ofert.

 Udzielający zamówienia zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu oraz do przesunięcia terminu składania ofert bez podania przyczyny.

 Jeżeli oferent, który został wybrany w postępowaniu uchyli się od zawarcia umowy, Udzielający zamówienie wybierze najkorzystniejszą ofertę spośród pozostałych ofert uznanych za ważne.

W toku postępowania konkursowego, do czasu zakończenia postępowania, Oferent może złożyć do komisji konkursowej umotywowany protest w terminie 7 dni roboczych od dnia dokonania zaskarżanej czynności.

Do czasu rozpatrzenia protestu postępowanie konkursowe ulega zawieszeniu, chyba że z treści protestu wynika, że jest on oczywiście bezzasadny.

Komisja konkursowa rozpatruje i rozstrzyga protest w ciągu 7 dni od dnia jego otrzymania i udziela pisemnej odpowiedzi składającemu protest.

Nieuwzględnienie protestu wymaga uzasadnienia.

Informacja o wniesieniu protestu i jego rozstrzygnięciu zostanie niezwłocznie zamieszczona na stronie internetowej Udzielającego zamówienie.

Oferent może złożyć do Udzielającego zamówienia w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia o rozstrzygnięciu postępowania, odwołanie dotyczące rozstrzygnięcia postępowania. Odwołanie wniesione po terminie nie podlega rozpatrzeniu.

 Odwołanie rozpatrywane jest w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania. Wniesienie odwołania wstrzymuje zawarcie umowy o udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej do czasu jego rozpatrzenia.

 

Wilkowice, dnia 03.02.2017r.

 Szczegółowe Warunki Konkursu Ofert dyżury lekarskie.zip

                                                                                                        p. o. Dyrektor Szpitala

                                                                                                                Bożena Capek