Ogłoszenie o konkursie na świadczenia zdrowotne z zakresu badań TK i obsługi Pracowni Diagnostyki Obrazowej


OGŁOSZENIE O KONKURSIE

 

 SPZOZ Szpital Kolejowy w Wilkowicach-Bystrej 43-365 Wilkowice, ul. Żywiecka 19, działając na podstawie art. 26 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (j.t. Dz. U. z 2013 poz. 217 ze zm.) oraz przepisów Uchwały Zarządu Województwa Śląskiego nr 1784/277/IV/2013 z dnia 13.08.2013r. w sprawie przyjęcia zasad zbywania, wydzierżawiania, wynajmowania, oddania w użytkowanie lub użyczenie aktywów trwałych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, dla których podmiotem tworzącym jest Województwo Śląskie, zaprasza do wzięcia udziału w konkursie ofert w przedmiocie: 

udzielenia zamówienia na świadczenia zdrowotne w zakresie badań tomografii komputerowej wykonywanych w pomieszczeniach SPZOZ Szpitala Kolejowego w Wilkowicach-Bystrej i dzierżawy części pomieszczeń Pracowni Diagnostyki Obrazowej dla potrzeb Pracowni TK oraz obsługi Pracowni Badań Obrazowych Szpitala

 

(Postępowanie nr AS – 4240 – 1/2017)

 

Termin realizacji umowy:
 od dnia 01.07.2017r. do dnia 30.06.2020r.

 

Materiały dotyczące Szczegółowych Warunków Konkursu Ofert wraz ze wzorem formularza oferty oraz ze wzorami umów można odebrać osobiście w siedzibie Udzielającego zamówienia w Wilkowicach ul. Żywiecka  19, w Sekretariacie w godzinach od 7.30 do 14.00.

Ewentualne pytania dotyczące Konkursu Ofert prosimy kierować w formie pisemnej lub na nr tel/fax: 33 812 30 98 .

Udzielający zamówienia udzieli niezwłocznie odpowiedzi wszystkim Oferentom, jednak nie później niż do dnia 10.05.2017r. do godz. 14.00, pod warunkiem, że pytanie wpłynie do Udzielającego zamówienie nie później niż do dnia 08.05.2017. do godz. 8.00.

Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami (bez ujawniania źródła zapytania) Udzielający zamówienia zamieści na stronie internetowej www.szpital-kolejowy.com w zakładce „Ogłoszenia” .

Informacje dotyczące Konkursu Ofert, łącznie z ogłoszeniem wyniku konkursu, Udzielający zamówienia będzie zamieszczał na stronie internetowej www.szpital-kolejowy.com w zakładce „Ogłoszenia”.

Termin składania ofert: upływa dnia 12.05.2017r.o godz. 13.30 w siedzibie Udzielającego zamówienia – Sekretariat.

Otwarcie ofert: 12.05.2017r. o godz. 13.45 w siedzibie Udzielającego zamówienia – pok. nr 2.

Termin związania ofertą wynosi 45 dni od upływu terminu składania ofert.

Udzielający zamówienia zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu oraz do przesunięcia terminu składania ofert bez podania przyczyny.

Jeżeli oferent, który został wybrany w postępowaniu uchyli się od zawarcia umowy, Udzielający zamówienie wybierze najkorzystniejszą ofertę spośród pozostałych ofert uznanych za ważne.

W toku postępowania konkursowego, do czasu zakończenia postępowania, Oferent może złożyć do komisji konkursowej umotywowany protest w terminie 7 dni roboczych od dnia dokonania zaskarżanej czynności.

Do czasu rozpatrzenia protestu postępowanie konkursowe ulega zawieszeniu, chyba że z treści protestu wynika, że jest on oczywiście bezzasadny.

Komisja konkursowa rozpatruje i rozstrzyga protest w ciągu 7 dni od dnia jego otrzymania i udziela pisemnej odpowiedzi składającemu protest.

Nieuwzględnienie protestu wymaga uzasadnienia.

Informacja o wniesieniu protestu i jego rozstrzygnięciu zostanie niezwłocznie zamieszczona na stronie internetowej Udzielającego zamówienie.

Oferent może złożyć do Udzielającego zamówienia w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia o rozstrzygnięciu postępowania, odwołanie dotyczące rozstrzygnięcia postępowania. Odwołanie wniesione po terminie nie podlega rozpatrzeniu.

 Odwołanie rozpatrywane jest w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania. Wniesienie odwołania wstrzymuje zawarcie umowy o udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej do czasu jego rozpatrzenia.

Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu na każdym etapie postępowania, bez podania przyczyn.

 

Wilkowice, dnia 28.04.2017r.

 

p. o.Dyrektor Szpitala

Bożena Capek