Konkurs na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału Opieki Paliatywnej

 Dyrekcja SP ZOZ Szpitala Kolejowego w Wilkowicach-Bystrej ogłasza ponownie konkurs na stanowisko:

 

Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału Opieki Paliatywnej,

 

Kandydaci spełniający wymogi kwalifikacyjne określone w Rozporządzeniu MZ z dnia 20.07.2011r. w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami, proszeni są o złożenie dokumentów wyszczególnionych w § 12 Rozporządzenia MZ z dnia 06.02.2012r. w sprawie sposobu przeprowadzania konkursu na niektóre stanowiska kierownicze w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą (Dz. U. z 2012r. poz. 182 ze zm.), w terminie 30 dni od daty ukazania się ogłoszenia, t.j. do 03.06.2017r. pod adresem:

 

SP ZOZ Szpital Kolejowy w Wilkowicach-Bystrej

ul. Żywiecka 19,   43-365 Wilkowice

 

z adnotacją na kopercie „Konkurs na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału Opieki Paliatywnej” oraz podaniem: imienia, nazwiska i adresu do korespondencji.

O terminie i miejscu przeprowadzenia konkursu kandydaci zostaną powiadomieni pisemnie. Rozpatrzenie ofert nastąpi w terminie 60 dni. 

Materiały informacyjne o stanie prawnym, organizacyjnym i ekonomicznym podmiotu leczniczego udostępnione będą do wglądu w siedzibie Szpitala – Sekretariat Dyrekcji.

 

Wilkowice, dnia 04.05.2017r.

 

                                                                                                     p. o. Dyrektora Szpitala

                                                                                                       mgr Bożena CAPEK