Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu - Badania TK i obsługa Pracowni Diagnostyki ObrazowejOGŁOSZENIE O ROZSTRZGNIĘCIU KONKURSU OFERT
NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE

(Postępowanie AS – 4240 – 1/2017)

 

SP ZOZ Szpital Kolejowy w Wilkowicach-Bystrej ogłasza, że został rozstrzygnięty konkurs ofert dotyczący: udzielenia zamówienia na świadczenia zdrowotne w zakresie badań tomografii komputerowej wykonywanych w pomieszczeniach SPZOZ Szpitala Kolejowego w Wilkowicach-Bystrej i dzierżawy części pomieszczeń Pracowni Diagnostyki Obrazowej dla potrzeb Pracowni TK oraz obsługi Pracowni Badań Obrazowych Szpitala.

W wyniku postępowania konkursowego została wybrana oferta złożona przez:

 

WIZJA V Sp. z o. o.,

ul.  Okólna 181,  91-520  Łódź

  

Wilkowice, dnia 06.06.2017r.

 

p. o. Dyrektora Szpitala

Bożena Capek