Konkurs na świadczenia nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT
NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE

(Postępowanie ZP – 4240 – 3/2017)

 

SP ZOZ Szpital Kolejowy w Wilkowicach-Bystrej z siedzibą w (43-365) Wilkowicach  przy ul. Żywieckiej 19 ogłasza Konkurs Ofert na świadczenia zdrowotne zgodnie z art. 26 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2016r. poz. 1638 z późn. zm.)

Przedmiot konkursu obejmuje świadczenia zdrowotne w zakresie wykonywania:


świadczenie usług  zdrowotnych przez lekarzy i pielęgniarki w ramach nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej w zakresie uzupełnionym do 50 tys. mieszkańców

 

 

Termin realizacji umowy:
 od dnia 01.01.2018 r. do dnia 31.12.2018 r.

 

Podstawa prawna

 

Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. 2016 poz.1638 t.j. z późn. zm.) oraz odpowiednio art.140, art. 141, art. 146 ust. 1, art.147-150, art.151 ust.1, 2 i 4-6, art.152, art.153 i art.154 ust.1 i 2 ustawy z dnia 27.08.2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2016r. poz. 1793 t.j. z późn. zm.).

 

 

Przedmiot zamówienia

 

 

PAKIET 1

udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej w zakresie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej całodobowo w soboty, niedzielę i święta od godziny 8.00 do 8.00, a w dni powszednie od godziny 18.00 do 8.00 zgodnie z harmonogramem. Świadczenie ambulatoryjne w miejscu wyznaczonym przez Zamawiającego oraz w miejscu pobytu lub zamieszkania pacjenta transportem Zamawiającego.

 

 

PAKIET 2

udzielanie świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarki w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej w zakresie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej całodobowo w soboty, niedzielę i święta od godziny 8.00 do 8.00, a w dni powszednie od godziny 18.00 do 8.00 zgodnie z harmonogramem. Świadczenie ambulatoryjne w miejscu wyznaczonym przez Zamawiającego oraz w miejscu pobytu lub zamieszkania pacjenta transportem Zamawiającego.

 

 

Warunki konkursu ofert

 

Do konkursu mogą przystąpić podmioty wykonujące działalność leczniczą w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej oraz osoby fizyczne, które nie są podmiotem leczniczym, ale uzyskały fachowe uprawnienia do udzielania świadczeń zdrowotnych i udzielają ich w ramach wykonywanej działalności gospodarczej (Dz. U. 2016 poz. 1638 t.j. z późn. zm.) oraz spełniający wymagania określone w „Szczegółowych Warunkach Konkursu Ofert”.

Działalność lecznicza lekarzy może być wykonywana w formie jednoosobowej działalności gospodarczej jako:

 

1) indywidualna praktyka lekarska, pielęgniarska lub indywidualna specjalistyczna praktyka lekarska, pielęgniarska  (inaczej praktyka stacjonarna),

2) indywidualna praktyka lekarska, pielęgniarska lub indywidualna specjalistyczna praktyka lekarska, pielęgniarska, wyłącznie w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego na podstawie umowy z tym podmiotem.

 

 

Oferent wyłoniony w drodze konkursu będzie realizować świadczenia zdrowotne od dnia 1.01.2018 r. do 31.12.2018.

 

 

1.             Materiały dotyczące Szczegółowych Warunków Konkursu Ofert wraz ze wzorem formularza oferty oraz ze wzorem umowy można odebrać osobiście w siedzibie Udzielającego zamówienia w Wilkowicach ul. Żywiecka  19 pokój nr 6 w godzinach od 7.30 do 14.00, a w wersji elektronicznej dostępne są na stronie internetowej www.szpital-kolejowy.com w zakładce „Ogłoszenia”.

2.             Ewentualne pytania dotyczące Konkursu Ofert prosimy kierować w formie pisemnej na nr fax: 33 812 30 98 lub na adres e-mail: biuro@szpital-kolejowy.com.

3.             Udzielający zamówienia udzieli niezwłocznie odpowiedzi wszystkim Oferentom, jednak nie później niż do dnia 16.11.2017r. do godz. 14.00, pod warunkiem, że pytanie wpłynie do Udzielającego zamówienie nie później niż do dnia 15.11.2017r. do godz. 10.00. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami (bez ujawniania źródła zapytania) Udzielający zamówienia zamieści na stronie internetowej www.szpital-kolejowy.com w zakładce „Ogłoszenia”.

4.             Informacje dotyczące Konkursu Ofert, łącznie z ogłoszeniem wyniku konkursu, Udzielający zamówienia będzie zamieszczał na stronie internetowej www.szpital-kolejowy.com w zakładce „Ogłoszenia”.

5.             Termin składania ofert: upływa dnia 17.11.2017r. o godz. 7.30 w siedzibie Udzielającego zamówienia – Sekretariat.

6.             Otwarcie ofert: 17.11.2017r. o godz. 8.00 w siedzibie Udzielającego zamówienia – pok. nr 6.

7.             Termin związania ofertą wynosi 30 dni od upływu terminu składania ofert.

8.             Udzielający zamówienia zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu oraz do przesunięcia terminu składania ofert bez podania przyczyny.

9.             Jeżeli oferent, który został wybrany w postępowaniu uchyli się od zawarcia umowy, Udzielający zamówienie wybierze najkorzystniejszą ofertę spośród pozostałych ofert uznanych za ważne.

10.         Oferent ma prawo składania protestów i odwołań dotyczących konkursu, zgodnie z art. 153 i 154 ust. 1 i 2 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2016r. poz. 1793 t.j. z późn. zm.) w związku z art. 26 ust.4 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz. U. 2016 poz. 1638 t.j. z późn. zm.).

11.         W toku postępowania konkursowego, do czasu zakończenia postępowania, Oferent może złożyć do komisji konkursowej umotywowany protest w terminie 7 dni roboczych od dnia dokonania zaskarżanej czynności.

12.         Do czasu rozpatrzenia protestu postępowanie konkursowe ulega zawieszeniu, chyba że z treści protestu wynika, że jest on oczywiście bezzasadny.

13.         Komisja konkursowa rozpatruje i rozstrzyga protest w ciągu 7 dni od dnia jego otrzymania i udziela pisemnej odpowiedzi składającemu protest.

14.         Nieuwzględnienie protestu wymaga uzasadnienia.

15.         Informacja o wniesieniu protestu i jego rozstrzygnięciu zostanie niezwłocznie zamieszczona na stronie internetowej Udzielającego zamówienie.

16.         Oferent może złożyć do Udzielającego zamówienia w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia o rozstrzygnięciu postępowania, odwołanie dotyczące rozstrzygnięcia postępowania. Odwołanie wniesione po terminie nie podlega rozpatrzeniu.

17.         Odwołanie rozpatrywane jest w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania. Wniesienie odwołania wstrzymuje zawarcie umowy o udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej do czasu jego rozpatrzenia.

 

 SWKO-nsoz1711.zip

 

Wilkowice, dnia 9.11.2017 r.