Zapytanie ofertowe dotyczące usług transportu lekarza lub pielęgniarki

Wilkowice, dnia 6.11.2017r.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

NA ŚWIADCZENIE USŁUG TRANSPORTOWYCH ZWIĄZANYCH Z PRZEWOZEM LEKARZY I PIELĘGNIAREK W RAMACH NOCNEJ I ŚWIĄTECZNEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ

 

1.     NAZWA ORAZ ADRES ZLECENIODAWCY / ZAMAWIAJĄCEGO 

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Szpital Kolejowy w Wilkowicach – Bystrej

ul. Żywiecka 19,  43-365 Wilkowice

tel.: 33 812 20 20; 28; 29,    fax:  33 812 30 98

www.szpital-kolejowy.com 

2.     OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

Dowóz lekarzy i pielęgniarek w ramach nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej. Transport lekarza lub pielęgniarki do miejsca zamieszkania lub pobytu pacjenta celem udzielenia świadczeń zdrowotnych w ramach nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej w zakresie uzupełnionym do 50 tys. mieszkańców w okresie od 1.01.2018 r. do 31.12.2018 r.(powiat bielski, Wilkowice, Szczyrk).

 Szacowany ilość kilometrów: 50 000.

 Wymagania:

a)     transport lekarza lub pielęgniarki z siedziby Zamawiającego od miejsca zamieszkania lub pobytu pacjenta celem udzielenia świadczenia zdrowotnego w dni powszednie w godzinach od 18:00 do 8:00 oraz w soboty, niedziel i święta całodobowo od godz. 8:00 do 8:00 dnia następnego.,

b)     czas dojazdu do siedziby zamawiającego od momentu wezwania telefonicznego do 20 minut,

c)     oferent winien posiadać transport zastępczy (o tym samym standardzie – dostępny natychmiast) na wypadek awarii w trakcie wykonywania usługi. W przypadku nie podstawienia zastępczego środka transportu przewoźnik zostanie obciążony kosztami realizacji transportu przez inny podmiot (najszybciej dostępny),

d)     pojazd winien posiadać aktualne badania techniczne,

e)     przewoźnik powinien posiadać uprawnienia do przewozu osób,

f)      przewoźnik przedstawia wraz z rachunkiem lub fakturą rejestr przejechanych kilometrów każdorazowo potwierdzany przez przewożonych lekarzy i pielęgniarki,

g)     w przypadku niemożliwości realizacji usługi transportowej przewoźnik zobowiązany jest wskazać zastępstwo. W przypadku braku zastępstwa przewoźnik zostanie obciążony kosztami organizacji dowozu zastępczego przez Zamawiającego,

h)     Wykonawca jest zobowiązany do złożenia oświadczenia o posiadaniu uprawnień do realizacji zadania będącego przedmiotem zapytania ofertowego.

3.     SKŁADANIE OFERT 

Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę, w papierowej..

Treść oferty musi odpowiadać treści niniejszego ZAPYTANIA OFERTOWEGO

Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

Oferta musi być napisana czytelnie w języku polskim

Oferta powinna zawierać spis załączonych dokumentów.

Ofertę należy złożyć (doręczyć) w terminie w Sekretariacie SPZOZ Szpitala Kolejowego w Wilkowicach-Bystrej przy ul. Żywieckiej  19, 43-365 Wilkowice do 13.11.2017 r. do godz.7.30 na adres:

 

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Szpital Kolejowy w Wilkowicach – Bystrej

ul. Żywiecka 19,  43-365 Wilkowice

 

Koperta powinna być zaadresowana według poniższego wzoru:

 

Oferta na : ŚWIADCZENIE USŁUG TRANSPORTOWYCH ZWIĄZANYCH Z PRZEWOZEM LEKARZY I PIELĘGNIAREK W RAMACH NOCNEJ I ŚWIĄTECZNEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ

4.     OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY.

Wykonawca na formularzu oferty podaje cenę brutto za 1km

Cenę ofertową stanowi kwota podana na formularzu ofertowym. 

Cena oferty uwzględnia wszystkie zobowiązania, musi być podana cyfrowo i słownie.

Cena musi uwzględniać wszystkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia.

5.     WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Przy ocenie i wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający będzie się kierował kryteriami, których znaczenie (wagę) określa procent.  

Proponowana cena -   100% 

Sposób oceny ofert: 

                          W kryterium cena ocena ofert zostanie przeprowadzona wg formuły:

 

                               

                                  Cena najniższa spośród złożonych ofert

Otrzymane punkty = -------------------------------------------------------x 100

                                                Cena badanej oferty

                                                    

Ocena punktowa będzie dotyczyć wyłącznie ofert uznanych za ważne i nie podlegających odrzuceniu. 

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która zawiera najniższą cenę. 

6.     WYBÓR WYKONAWCY 

Zamawiający dokona wyboru wykonawcy, który przedstawi najkorzystniejszą ofertę w oparciu o podane kryterium wyboru. 

7.     ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY.  

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie przekazana wykonawcom którzy złożyli oferty (za pomocą faksu lub wiadomości email.

Załączniki:

-Formularz ofertowy Znr1ForOf.zip

-Projekt umowy Znr2ProjUm.zip