ZAPYTANIE OFERTOWE Dostawa materiałów elektrycznych

SPZOZ SZPITAL KOLEJOWY W WILKOWICACH-BYSTREJ
ul. Żywiecka 19, 43-365 Wilkowice
tel./fax: (33) 812-30-98, tel. (33) 812-20-20; 28; 29
REGON: 010657175, NIP: 937-21-88-022
e-mail: biuro@szpital-kolejowy.com
http://www.szpital-kolejowy.com
Konto: Bank ING Śląski o/B.-B.: 51 1050 1070 1000 0023 3347 2419
Wilkowice, dnia 21.12.2017r.
ZAPYTANIE OFERTOWE
Dostawa materiałów elektrycznych
1. NAZWA ORAZ ADRES ZLECENIODAWCY / ZAMAWIAJĄCEGO
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Szpital Kolejowy w Wilkowicach – Bystrej
ul. Żywiecka 19, 43-365 Wilkowice
tel.: 33 812 20 20; 28; 29, fax: 33 812 30 98
www.szpital-kolejowy.com
2. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Szpital kolejowy zwraca się o wycenę sukcesywnej dostawy materiałów elektrycznych w okresie od 1.01.2018 r. do 31.12.2018 r.
Szczegółowe zestawienie materiałów elektrycznych stanowi Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego (formularz asortymentowo-cenowy).
3. SKŁADANIE OFERT
Wypełniony i podpisany formularz asortymentowo-cenowy należy przesłać na adres email: zam.publiczne@szpital-kolejowy.com do dnia 27.12.2017 r. do godz. 12:00.
4. WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która zawiera najniższą łączną wartość .
5. ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY.
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie przekazana wykonawcom którzy złożyli oferty (za pomocą faksu lub wiadomości email).
6. INFORMACJA DODATKOWA
Zamawiający zastrzega sobie możliwość odwołania postępowania bez podawania przyczyn.
Zatwierdził w dniu 21.12.2017r.
p.o. Dyrektor Szpitala
mgr Bożena Capek
Załączniki:
- formularz asortymentowo-cenowy  ZapytanieMatEl.zip