ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY na: kompleksową obsługę bankową SPZOZ Szpitala Kolejowego w Wilkowicach

Wilkowice, dnia 27.12.2017r.

 

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

 

Na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 1579) Zamawiający – SP ZOZ Szpital Kolejowy w Wilkowicach-Bystrej zwraca się z prośbą o złożenie oferty w celu udzielenia zamówienia na: kompleksową obsługę bankową SPZOZ Szpitala Kolejowego w Wilkowicach wraz z uruchomieniem linii kredytowej w rachunku bieżącym na kwotę 800 000 zł.

 

 

I.                   opis przedmiotu zamówienia:

 

1.      Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług polegających na kompleksowej obsłudze bankowej SPZOZ Szpitala Kolejowego w Wilkowicach wraz z uruchomieniem linii kredytowej w rachunku bieżącym na kwotę 800 000 zł.

2.      W skład przedmiotu zamówienia wchodzi pełna obsługa bankowa Zamawiającego polegająca w szczególności na:

1)      otwarciu i prowadzeniu jednego rachunku bieżącego i do 5 rachunków pomocniczych wydzielonych,

 

a)      okres prowadzenia rachunku bieżącego oraz rachunków pomocniczych / wydzielonych wynosi: od dnia podpisania umowy przez 3 lata, tj. 36 miesięcy,

b)      oprocentowanie stanu wolnych środków pieniężnych na rachunku bieżącym na stawce WIBID 1M - zmienne x współczynnik banku - stały w okresie trwania umowy,

c)      automatycznym zakładaniu lokat jednodniowych dla środków gromadzonych na wszystkich rachunkach: "overnight",

2)      W terminie 7 dni od daty zawarcia umowy zapewnienie przez bank usługi typu home - banking wraz z nieodpłatną/ym:

 

a)      instalacją systemu u posiadacza rachunku;

b)      szkoleniem w zakresie obsługi systemu.

                    i.            wykonawca zapewni:

a)      bezpłatny serwis oprogramowania, przekazywanie i instalowanie wersji aktualizacyjnych;

b)      bezpłatne usuwanie awarii w możliwie najkrótszym czasie;

c)      bezpłatne zintegrowanie systemu bankowości elektronicznej z programem finansowo - księgowym, użytkowanym przez zamawiającego.

                  ii.            system bankowości elektronicznej winien zapewniać co najmniej:

a)      dokonywanie operacji bankowych (przelewów);

b)      wgląd w stan i historię operacji przeprowadzanych na własnych rachunkach bankowych;

c)      drukowanie wyciągów;

d)      płynne współdziałanie systemu bankowości elektronicznej z programem InfoMedica, użytkowanym przez zamawiającego;

e)      musi być systemem bezpiecznym, o dostępie chronionym hasłami.

3)      W terminie 7 dni od daty zawarcia umowy uruchomienie przez bank linii kredytowej w rachunku bieżącym na kwotę 800 000 zł.

                     i.           Umowa o kredyt w rachunku bieżącym obowiązuje 36 miesięcy.

                   ii.           Zabezpieczenie linii kredytowej w rachunku bieżącym będzie stanowił weksel in blanco. Zabezpieczeniem kredytu w rachunku bieżącym będzie cesja wierzytelności warunkowej z tytułu umów na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej zawartej z Narodowym Funduszem Zdrowia (umowa o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w systemie podstawowego szpitalnego zabezpieczania świadczeń opieki zdrowotnej)

                iii.           Oprocentowanie linii kredytowej oparte będzie na stawce WIBOR 1 M - zmienne, powiększone o marżę banku, stałą w okresie trwania umowy.

                iv.           Odsetki od wykorzystanego kredytu liczone będą w okresach miesięcznych.

 

3.      Wykonawca zapewni, że wysokość prowizji i opłat związanych z przedmiotem zamówienia, innych niż wymienione w pkt 4 niniejszego rozdziału pozostanie stała przez okres nie krótszy niż 12 miesięcy od daty zawarcia umowy.

1)      Zmiana stawek prowizji i opłat innych niż wymienione w pkt 4 niniejszego rozdziału może nastąpić po uzyskaniu akceptacji zamawiającego w przypadku wystąpienia jednego z poniższych warunków:

a)        zmiany wewnętrznych kosztów obsługi klientów przez bank;

b)        zmiany zakresu lub formy wykonywania danej czynności;

c)        zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa związanych z funkcjonowaniem banku.

4.      Wykonawca nie będzie pobierał opłat i prowizji za:

a)      uruchomienie linii kredytowej w rachunku bieżącym;

b)      od niewykorzystanej części linii kredytowej w ramach przyznanego limitu kredytu w rachunku bieżącym;

c)      z tytułu obsługi lokat terminowych;

d)      za otwarcie i likwidację rachunków bankowych zamawiającego;

e)      za potwierdzanie sald i wydawanie wyciągów bankowych;

f)       za wydanie zaświadczeń i opinii o rachunkach bankowych na wniosek zamawiającego.

5.      Przedmiot zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień Publicznych: 66110000-4, 661l3000-5.

6.      Szacunkowa liczba operacji bezgotówkowych wynosi w granicach 350 (trzysta pięćdziesiąt) miesięcznie.

7.      Szacunkowa ilość prowadzonych rachunków bankowych do 5 (pięć).

8.      Ilości podane w pkt. 6-7 należy traktować jako szacunkowe. Faktyczna liczba dokonywanych operacji oraz prowadzonych rachunków będzie zależna od rzeczywistych potrzeb wynikających z działalności zamawiającego w czasie realizacji umowy.

9.      Zamawiający udostępnia dokumenty potrzebne do przygotowania oferty, tj.:

sprawozdanie finansowe  (bilans, rachunek zysków strat), SPZOZ Szpitala Kolejowego w Wilkowicach, stanowiące załącznik nr 2 do niniejszego zaproszenia;

II.                   termin wykonania zamówienia: 36 miesięcy

III.                   warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:

1)      posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają  obowiązek ich posiadania tj. posiadają zezwolenie/a lub inne dokumenty przewidziane w ustawie z dn. 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (tekst jednolity Dz.U. z 2017 r. poz. 1876);

2)      posiadania wiedzy i doświadczenia;

3)      dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

4)      sytuacji ekonomicznej i finansowej.

IV.                   informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami:

Wszystkie dokumenty/oświadczenia stanowiące treść oferty składane mogą być tylko pisemnie
pocztą, kurierem lub osobiście. Natomiast informacje udzielane Wykonawcom, zapytania, wnioski itp. mogą zostać przesłane faxem. Osoby upoważnione do kontaktu z Wykonawcami - Pani Renata Przeworek - Główna Księgowa tel. (33) 812 20 28 wew. 147 oraz Łukasz Wierzbowski  (33) 812 20 28  wew. 135

e-mail: zam.publiczne@szpital-kolejowy.com fax (33) 812 30 98

V.                   termin związania ofertą: wynosi do 30 dni.

VI.                   opis sposobu przygotowywania ofert: Ofertę należy złożyć w formie pisemnej, wszystkie dokumenty muszą być podpisane przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy. Wszelkie poprawki, skreślenia w treści oferty należy zaparafować. Dokumenty winny być złożone w formie oryginału lub kopii potwierdzonej za  zgodność z oryginałem. Ofertę należy złożyć w zamkniętej i opisanej kopercie "Oferta na kompleksową obsługę
bankową SPZOZ Szpitala Kolejowego w Wilkowicach
"

VII.                   miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert:. Ofertę należy złożyć w Sekretariacie Dyrektora SPZOZ Szpitala Kolejowego w Wilkowicach-Bystrej  do dnia 12.01.2018 r. do godz. 7:30.

VIII.                   opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert: Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się ceną oferty tzn. zostanie wybrana oferta spełniająca warunki udziału w postępowaniu określone w niniejszym zaproszeniu jednocześnie będzie ofertą z najniższą ceną.

IX.                   Inne dokumenty jakie należy dołączyć do oferty: Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć wypełniony formularz ofertowy stanowiący Załącznik nr 1 do niniejszego zaproszenia, projekt umowy która zostanie podpisana po wyborze oferty oraz wszystkie wymagane dokumenty w powyższych zapisach.


Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania na każdym jego etapie.

 

Zamawiający – SP ZOZ Szpital Kolejowy w Wilkowicach-Bystrej informuje, że dopuszcza możliwość negocjacji wysokości linii kredytowej w rachunku bieżącym. W przypadku gdy Wykonawca zamierza uruchomić linię kredytową w wysokości niższej niż do 800 000 zł. zobowiązany jest:

  1. dołączyć do oferty dodatkowy dokument określający proponowaną kwotę linii kredytowej;
  2. wypełnić formularz ofertowy (Załącznik nr 1) przekreślając (wraz z zaparafowaniem) kwotę 800 000 zł. i wpisując proponowaną kwotę.

 

Załączniki:

1. Wzór formularza ofertowego: WzorForOf.zip

2. Sprawozdanie finansowe: 2016spfin.zip

3. Pytania i odpowiedzi: Pytania.zip

 

Zatwierdził w dniu 27.12.2017r.

p.o. Dyrektor Szpitala

mgr Bożena Capek