ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

Wilkowice, dnia 16.02.2018 r.

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

Na podstawie art.4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017  r. poz. 1579) Zamawiający – SP ZOZ Szpital Kolejowy w Wilkowicach-Bystrej zwraca się z prośbą o złożenie oferty w celu udzielenia zamówienia na opracowanie (wraz z załącznikami) wniosku o dofinansowanie oraz niezbędnej dokumentacji w ramach konkursu Działania 8.3.2 (zwanych dalej „Dokumentacją”) dla projektu realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

 

I. Opis przedmiotu zamówienia

1.        Przedmiotem zamówienia jest opracowanie  wniosku o dofinansowanie (wraz z załącznikami) w ramach konkursu Działania 8.3.2 „Realizowanie aktywizacji zawodowej poprzez zapewnienie właściwej opieki zdrowotnej”.

2.        Wniosek o dofinansowanie dotyczyć będzie projektu:

a) typ projektu nr5: Działania ukierunkowane na eliminowanie zdrowotnych czynników ryzyka w miejscu pracy, z uwzględnieniem działań szkoleniowych;

3.        Wniosek o dofinansowanie winien być zgodny z regulaminem Konkursu ogłaszanym przez Zarząd Województwa Śląskiego (https://rpo.slaskie.pl/).

II. Opis sposobu przygotowania propozycji cenowej.

1.       Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie na adres SP ZOZ Szpital Kolejowy w Wilkowicach-Bystrej, ul. Żywiecka 19, 43-365 Wilkowice. Na kopercie należy umieścić nazwę i adres zamawiającego, nazwę i adres oferenta oraz napis: „Oferta na opracowanie wniosku o dofinansowanie”. Dopuszcza się przesłanie oferty e-mailem na adres: zam.publiczne@szpital-kolejowy.com, a następnie niezwłoczne dosłanie wersji papierowej oferty (w terminie do 7 dni od daty przesłania za pomocą wiadomości email)..

2.       Ceny w niej podane mają być wyrażone cyfrowo i słownie,

3.       Oferta ma być sporządzona w języku polskim, czytelną i trwałą techniką,

4.       Wykonawcy składają następujące dokumenty:

1)       formularz ofertowy wg załączonego wzoru,

2)       kserokopię/wydruk aktualnego wpisu do właściwego rejestru, uprawniającego Wykonawcę do występowania w obrocie prawnym (potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę),

5.       Miejsce i termin złożenia propozycji cenowej:

6.       Propozycję cenową należy złożyć w terminie do dnia 23.02.2018 r. do godz. 8.00 w zaklejonej kopercie w siedzibie Zamawiającego, w Sekretariacie Szpitala w Wilkowicach, przy ul. Żywieckiej 19 lub drogą mailową na adres zam.publiczne@szpital-kolejowy.com. (z zastrzeżeniem postanowień pkt. 1).

7.       Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie propozycję przed terminem upływu jej składania.

8.       W przypadku pytań

9.       Osobą uprawnioną do kontaktów z Oferentami jest: Łukasz Wierzbowski (033) 812 20 28 wew. 135, zam.publiczne@szpital-kolejowy.com.

10.   Przy wyborze propozycji do realizacji zamawiający będzie się kierował kryterium: cena – 100%.

11.   Termin związania ofertę: 30 dni od daty składania ofert.

Wilkowice, dnia 16.02.2018 r.

Załączniki: Zal180222.zip

Zatwierdził w dniu 16.02.2018r.

p.o. Dyrektor Szpitala

mgr Bożena Capek