Konkurs ofert na najem powierzchni użytkowej z przeznaczeniem na działalność handlową

Szczegółowe warunki konkursu ofert na najem powierzchni użytkowej z przeznaczeniem na działalność handlową.

 

1.       Przedmiotem konkursu ofert jest najem pomieszczeń  o łącznej powierzchni użytkowej 14,8 m2, z przeznaczeniem na działalność handlową.

Działalność prowadzona przez przyszłego najemcę nie będzie dotyczyć ochrony i promocji zdrowia.

2.    Do konkursu ofert może przystąpić Oferent, który prowadzi działalność gospodarczą zgodną z przedmiotem umowy określonym w § 2 pkt. 1 projektu Umowy

3.            Do konkursu ofert może przystąpić Oferent, z którym w okresie ostatnich trzech lat nie została rozwiązana umowa ( podobna do umowy będącej przedmiotem niniejszego konkursu z przyczyn leżących po stronie Oferenta.

4.           W czasie trwania umowy Najemca wykona na własny koszt niezbędne remonty oraz zapewni bieżące utrzymanie pomieszczeń zgodnie z zasadami BHP i ppoż.

5.             Najemca będzie ponosił koszty mediów wg zużycia, a należnych podatków i opłat wg obowiązujących stawek.

6.            Umowa zostanie zawarta na czas nieokreślony, z możliwością jej rozwiązania w przypadkach określonych umową. Sposób, terminy i warunki wypowiedzenia umowy określone zostały w projekcie umowy stanowiącej załącznik do niniejszych Szczegółowych Warunków Konkursu Ofert.

7.         Przewidywany termin podpisania umowy i oddania pomieszczeń do dyspozycji Najemcy: 16.04.2018r.

8.    Składający ofertę zobowiązani są do złożenia wszystkich wymaganych dokumentów i oświadczeń podpisanych przez osobę(y) upoważnioną(e) do reprezentowania oferenta i zaciągania zobowiązań w imieniu oferenta.

9.              Wymagane elementy składowe oferty:

a.        dane oferenta;

b.       oświadczenie oferenta o zapoznaniu się z treścią ogłoszenia oraz szczegółowymi warunkami konkursu, oraz, że oferent przyjmuje warunki konkursu bez zastrzeżeń,

c.        proponowaną stawkę czynszu za 1m2 powierzchni użytkowej (w kwocie netto):

d.       aktualny odpis z właściwego rejestru przedsiębiorców lub aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej;

e.       dokument potwierdzający spełnienie wymogu określonego w pkt. 3 SWKO.

f.         zaświadczenie o nadaniu numeru Regon;

g.        oświadczenie, że w dniu rozpoczęcia obowiązywania umowy, oferent będzie posiadał ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej,

h.       podpisany przez osobę upoważnioną do reprezentowania oferenta załączony do niniejszych warunków konkursu projekt umowy.

10.         Wymagane dokumenty należy złożyć w formie oryginału bądź poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii. Forma poświadczenia: imienna pieczątka i podpis osoby uprawnionej, data oraz napis „Za zgodność z oryginałem”.

11.          Przy wyborze ofert zamawiający kierować się będzie następującymi kryteriami:

                      cena za 1m2 powierzchni użytkowej     -                100% znaczenia.

12.        W przypadku gdy kilka ofert będzie zawierało taką samą najwyższą cenę za 1m2, Komisja wezwie Oferentów, do zaproponowania najwyższej ceny - złożenie oferty dodatkowej.

13.    Wszystkie strony oferty winny być ponumerowane i podpisane przez osoby uprawnione.

14.          Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie z adnotacją „Konkurs ofert na najem  powierzchni użytkowej z przeznaczeniem na kiosk ” w  sekretariacie SP ZOZ Szpitala Kolejowego w Wilkowicach-Bystrej, ul Żywiecka 19, 43-365 Wilkowice

15.          Termin składania ofert upływa  26.03.2018r.  godz. 14:00.

16.       Szpital  zastrzega sobie prawo odwołania konkursu bez podawania przyczyny lub jego unieważnienia z ważnych przyczyn.

17.       Oferent będzie związany złożoną ofertą 30 dni licząc od dnia, w którym upłynął termin składania ofert.

18.         Komisyjne otwarcie ofert odbędzie się w dniu 27.03.2018r.godz.10.00 w pokoju nr 5 w siedzibie Szpitala Kolejowego w Wilkowicach przy ul. Żywieckiej 19.

19.     Oceny ofert i wyboru ofert najkorzystniejszych dokona Komisja Konkursowa powołana przez Dyrektora Szpitala.

20.   Informacje o wyniku konkursu Komisja Konkursowa zamieści na stronie internetowej Szpitala: www.szpital-kolejowy.com w zakładce „Ogłoszenia”.

21.        W toku postępowania konkursowego, jednakże przed rozstrzygnięciem konkursu, oferent może złożyć do komisji umotywowaną skargę.

22.         Do czasu rozpatrzenia skargi postępowanie konkursowe zostaje zawieszone.

Załącznik: Zal1SWKO.zip