Konkurs ofert na najem powierzchni użytkowej z przeznaczeniem na działalność handlową

Szczegółowe warunki konkursu ofert na najem powierzchni użytkowej z przeznaczeniem na działalność handlową.

1.      Przedmiotem konkursu ofert jest najem pomieszczeń  o łącznej powierzchni użytkowej 14,8 m2, z przeznaczeniem na działalność handlową.

Działalność prowadzona przez przyszłego najemcę nie będzie dotyczyć ochrony i promocji zdrowia.

2.    Do konkursu ofert może przystąpić Oferent, który prowadzi działalność gospodarczą zgodną z przedmiotem umowy określonym w § 2 pkt. 1 projektu Umowy  

3.           Do konkursu ofert może przystąpić Oferent, z którym w okresie ostatnich trzech lat nie została rozwiązana umowa ( podobna do umowy będącej przedmiotem niniejszego konkursu z przyczyn leżących po stronie Oferenta. 

4.          W czasie trwania umowy Najemca wykona na własny koszt niezbędne remonty oraz zapewni bieżące utrzymanie pomieszczeń zgodnie z zasadami BHP i ppoż. 

5.           Najemca będzie ponosił koszty mediów wg zużycia, a należnych podatków i opłat wg obowiązujących stawek. 

6.           Umowa zostanie zawarta na czas nieokreślony, z możliwością jej rozwiązania w przypadkach określonych umową. Sposób, terminy i warunki wypowiedzenia umowy określone zostały w projekcie umowy stanowiącej załącznik do niniejszych Szczegółowych Warunków Konkursu Ofert.  

7.        Przewidywany termin podpisania umowy i oddania pomieszczeń do dyspozycji Najemcy: 7.05.2018r. 

8.    Składający ofertę zobowiązani są do złożenia wszystkich wymaganych dokumentów i oświadczeń podpisanych przez osobę(y) upoważnioną(e) do reprezentowania oferenta i zaciągania zobowiązań w imieniu oferenta.

 

9.              Wymagane elementy składowe oferty:

                    a.        dane oferenta;

b.  oświadczenie oferenta o zapoznaniu się z treścią ogłoszenia oraz szczegółowymi warunkami konkursu, oraz, że oferent przyjmuje warunki konkursu bez zastrzeżeń,

c.      proponowaną stawkę czynszu za 1m2 powierzchni użytkowej (w kwocie    netto):

d.       aktualny odpis z właściwego rejestru przedsiębiorców lub aktualne            zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej;

e.       dokument potwierdzający spełnienie wymogu określonego w pkt. 3            SWKO.

f.         zaświadczenie o nadaniu numeru Regon;

g.   oświadczenie, że w dniu rozpoczęcia obowiązywania umowy, oferent będzie posiadał ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej,

h.    podpisany przez osobę upoważnioną do reprezentowania oferenta załączony do niniejszych warunków konkursu projekt umowy.

 

10.          Wymagane dokumenty należy złożyć w formie oryginału bądź poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii. Forma poświadczenia: imienna pieczątka i podpis osoby uprawnionej, data oraz napis „Za zgodność z oryginałem”.

 

 

11.          Przy wyborze ofert zamawiający kierować się będzie następującymi kryteriami:

                      cena za 1m2 powierzchni użytkowej     -                100% znaczenia.

 

12.          W przypadku gdy kilka ofert będzie zawierało taką samą najwyższą cenę za 1m2, Komisja wezwie Oferentów, do zaproponowania najwyższej ceny - złożenie oferty dodatkowej.

 

13.          Wszystkie strony oferty winny być ponumerowane i podpisane przez osoby uprawnione.

 

14.          Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie z adnotacją „Konkurs ofert na najem  powierzchni użytkowej z przeznaczeniem na kiosk ” w  sekretariacie SP ZOZ Szpitala Kolejowego w Wilkowicach-Bystrej, ul Żywiecka 19, 43-365 Wilkowice

 

15.          Termin składania ofert upływa  26.04.2018r.  godz. 14:00.

 

16.          Szpital  zastrzega sobie prawo odwołania konkursu bez podawania przyczyny lub jego unieważnienia z ważnych przyczyn.

 

17.          Oferent będzie związany złożoną ofertą 30 dni licząc od dnia, w którym upłynął termin składania ofert.

 

18.          Komisyjne otwarcie ofert odbędzie się w dniu 27.04.2018r.godz.10.00 w pokoju nr 5 w siedzibie Szpitala Kolejowego w Wilkowicach przy ul. Żywieckiej 19.

 

19.          Oceny ofert i wyboru ofert najkorzystniejszych dokona Komisja Konkursowa powołana przez Dyrektora Szpitala.

 

20.           Informacje o wyniku konkursu Komisja Konkursowa zamieści na stronie internetowej Szpitala: www.szpital-kolejowy.com w zakładce „Ogłoszenia”.

 

21.          W toku postępowania konkursowego, jednakże przed rozstrzygnięciem konkursu, oferent może złożyć do komisji umotywowaną skargę.

 

22.          Do czasu rozpatrzenia skargi postępowanie konkursowe zostaje zawieszone.

Załącznik:Zal1SWKO.zip