ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY na świadczenie usług z zakresu transportu sanitarnego

Wilkowice, dnia 29.03.2018 r.

 

 

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

na świadczenie usług z zakresu transportu sanitarnego

 

Na podstawie art.  4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 1579, z późn. zm.) Zamawiający – SP ZOZ Szpital Kolejowy w Wilkowicach-Bystrej zwraca się z prośbą o złożenie oferty w celu udzielenia zamówienia na: świadczenie usług w zakresie transportu sanitarnego w okresie od 01.05.2018r. do 30.04.2019r. Szczegółowe warunki realizacji zamówienia zawiera załączony projekt umowy. Zamawiający wymaga aby Wykonawca podpisał umowę na warunkach określonych w załączonym projekcie.

 Zacznik:SWKOtrSa.zip

Do bezpośredniego kontaktowania się z Oferentami ze strony Zamawiającego uprawniona jest:

 

1)        Z-ca Dyrektora ds. Medycznych - lek. med. Małgorzata Hrapkowicz,

        tel. (33) 812 20 20 w. 130,

2)        W zakresie formalnym –Łukasz Wierzbowski, 

       zam.publiczne@szpital-kolejowy.com.