ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY Dostawa odzieży roboczej i obuwia dla personelu

Wilkowice, dnia 6.04.2018r.

 

 

 

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

Dostawa odzieży roboczej i obuwia dla personelu medycznego oraz personelu technicznego SP ZOZ Szpital Kolejowy w Wilkowicach-Bystrej

 

 

 

Na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 1579) Zamawiający – SP ZOZ Szpital Kolejowy w Wilkowicach-Bystrej zwraca się z prośbą o złożenie oferty w celu udzielenia zamówienia na: „Dostawę odzieży roboczej i obuwia dla personelu medycznego oraz personelu technicznego SP ZOZ Szpital Kolejowy w Wilkowicach-Bystrej”.

 

Osobami upoważnionymi do kontaktu z Wykonawcami są:

  Renata Wiesner (33) 812 20 28

  Łukasz Wierzbowski  e-mail: zam.publiczne@szpital-kolejowy.com fax (33) 812 30 98

 

I.              Opis przedmiotu zamówienia

1.      Przedmiotem zamówienia dostawa odzieży roboczej i obuwia dla personelu medycznego oraz personelu technicznego SP ZOZ Szpital Kolejowy w Wilkowicach-Bystrej.

2.      Szczegółowe warunki realizacji zamówienia zawiera załączony opis przedmiotu zamówienia (Załącznik nr 2 – Specyfikacja)  i projekt umowy. Zamawiający wymaga aby Wykonawca podpisał umowę na warunkach określonych w załączonym projekcie.

3.      Termin realizacji zamówienia: do dnia 31.05.2018 r.

 

II.           Kryteria jakimi będzie kierował się Zamawiający przy wyborze oferty.

1.      Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy który  potwierdzi spełnienie wszystkich w/w warunków oraz złoży ofertę  najkorzystniejszą cenowo.

2.      Zamawiający wymaga aby Wykonawca wycenił dodatkowy koszt związany z umieszczeniem loga SP ZOZ Szpital Kolejowy w Wilkowicach-Bystrej na odzieży ochronnej (logo jednokolorowe).

3.      Zamawiający zastrzega sobie prawo do rezygnacji z umieszczania loga Szpitala na odzieży ochronnej.

4.      W sytuacji określonej w ust. 3 wartość zamówienia zostanie pomniejszona o koszt umieszczenia loga o którym mowa w ust. 2.

 

III.        Wraz z ofertą należy złożyć następujące dokumenty poświadczone za zgodność z oryginałem przez osobę uprawnioną:

1.             Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy - udzielone osobom nie wymienionym w dokumencie, o którym mowa w pkt. 1, a reprezentującym Wykonawcę, w szczególności poprzez podpisywanie/poświadczanie dokumentów składających się na ofertę.

2.             Oświadczenie, że Wykonawca uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności (Załącznik nr 1)

3.             Oświadczenie, że Wykonawca posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponujemy osobami zdolnymi do wy­konania zamówienia (Załącznik nr 1).

4.             Oświadczenie, że Wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej za­pewniającej wykonanie zamówienia (Załącznik nr 1).

5.             Zaparafowany projekt umowy.

6.             Dokument potwierdzający, że Wykonawca posiada aktualne ubezpieczenie OC w zakresie prowadzonej działalności.

 

V.            Złożona oferta będzie podstawą do zawarcia umowy na podstawie Art. 4 pkt.  8 Ustawy Prawo zamówień publicznych.

 

 

 

 

Ofertę wraz z załącznikami (w wersji papierowej) proszę złożyć do dnia19.04..2018 r. do godz. 7:00 w Sekretariacie Szpitala. W przypadku pytań dot. przedmiotu zamówienia proszę o kontakt pod nr tel./fax  (33) 812 30 98. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert w wersji elektronicznej.

 

Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania na każdym jego etapie.


 Załączniki: Zal1-2.zip , Zal3Spec.zip

1.   wzór formularza ofertowego,

2.   wzór umowy,

3.   szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (Specyfikacja).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 1

Dane Wykonawcy (Oferenta):

 

Pełna nazwa:   ...........................................................

 

Adres:              ...........................................................

 

Tel. i fax:         ..........................................................

 

REGON:               …………………… NIP: ……..………………

 

OFERTA

 

Do

 

SPZOZ Szpital Kolejowy

w Wilkowicach-Bystrej

                                                                                                             ul. Żywiecka 19

43-365 Wilkowice

 

Przystępując do postępowania w trybie rynkowego zapytania o cenę w przedmiocie udzielenia zamówienia na „Dostawę odzieży roboczej i obuwia dla personelu medycznego oraz personelu technicznego SP ZOZ Szpital Kolejowy w Wilkowicach-Bystrej”, składamy następującą ofertę:

 

1.       Oferujemy realizację całości zamówienia  za cenę:

 

wartość netto:  ......................................

kwota VAT:  ........................................

wartość brutto: ......................................

słownie wartość brutto: ..............................................................................................................................................

 

koszt umieszczenia loga Zamawiającego:

 

wartość netto:  ......................................

kwota VAT:  ........................................

wartość brutto: ......................................

słownie wartość brutto: ..............................................................................................................................................

 

2.     Oferujemy termin płatności (nie krótszy niż 30 dni), .............. dni od daty doręczenia właściwej faktury VAT.

 

3.     Gwarantujemy niezmienność ceny netto przez cały okres obowiązywania umowy.

 

4.     Oświadczamy że:

- posiadamy uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności,

- posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponujemy osobami zdolnymi do wy­konania zamówienia;

- znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej za­pewniającej wykonanie zamówienia.

 

5.     Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z warunkami postępowania oraz warunkami realizacji zamówienia (projektem umowy), oraz że akceptujemy je bez zastrzeżeń.

 

6.       Oświadczamy, że uważamy się za związanych złożoną ofertą do 30 dni.

 

7.       Ofertę składamy na .................. kolejno ponumerowanych stronach.