zapytanie ofertowe - usługi informatyczne

Wilkowice, dnia 18.04.2018r.

 

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

na świadczenie usług z zakresu obsługi informatycznej

 

Na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 1579) Zamawiający – SP ZOZ Szpital Kolejowy w Wilkowicach-Bystrej zwraca się z prośbą o złożenie oferty w celu udzielenia zamówienia na: świadczenie usług z zakresu obsługi informatycznej w okresie od 01.06.2018r. do 31.12.2019r.

Szczegółowe warunki realizacji zamówienia zawiera załączony projekt umowy. Zamawiający wymaga aby Wykonawca podpisał umowę na warunkach określonych w załączonym projekcie.

 

Osobami upoważnionymi do kontaktu z Wykonawcami są:

 Grażyna Teda (33) 812 20 28 wew. 130

  Łukasz Wierzbowski  (33) 812 20 28 wew. 135

tel.  (33) 812 20 20 w. 130 , e-mail: zam.publiczne@szpital-kolejowy.com fax (33) 812 30 98

 

I.              Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług z zakresu obsługi informatycznej Szpitala, w szczególności:

1.             opiekę serwisową oprogramowania komputerowego zainstalowanego u Zamawiającego,

2.             usługi serwisowe sprzętu i oprogramowania komputerowego oraz konserwację i bieżące naprawy sieci informatycznej,

3.             prowadzenie ewidencji istniejącego sprzętu komputerowego i oprogramowania,

4.             zapewnienie prawidłowego funkcjonowania oprogramowania, a także rozwiązywanie sytuacji awaryjnych w zakresie określonym w umowie. również we współpracy z właścicielem/autorem oprogramowania medycznego,

5.             realizację bieżącej obsługi umów zawartych z NFZ w portalu ŚWIADCZENIODAWCY, w szczególności rozliczeń wykonanych świadczeń, weryfikacja błędów, składanie wniosków, sporządzanie w tym zakresie sprawozdawczości itp.,

6.             sporządzanie wersji elektronicznych ofert w postępowaniach konkursowych związanych z kontraktowaniem świadczeń zdrowotnych przez NFZ lub inne instytucje systemu opieki zdrowotnej,

7.             obsługę strony internetowej Zamawiającego, w szczególności aktualizacja treści zamieszczonych na stronie, zamieszczanie ogłoszeń, modyfikacja itp,

8.             prowadzenie strony internetowej Szpitala oraz jej bieżącą aktualizację,

II.           W celu prawidłowego wykonania przedmiotu umowy Wykonawca część zadań będzie realizował w siedzibie Zamawiającego we wszystkie dni powszednie w wymiarze co najmniej 7 godz. dziennie.

III.          Kryteria jakimi będzie kierował się Zamawiający przy wyborze oferty: Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy który  potwierdzi spełnienie wszystkich w/w warunków oraz złoży ofertę  najkorzystniejszą cenowo.

IV.         Wraz z ofertą należy złożyć następujące dokumenty poświadczone za zgodność z oryginałem przez osobę uprawnioną:

1.             Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy - udzielone osobom nie wymienionym w dokumencie, o którym mowa w pkt. 1, a reprezentującym Wykonawcę, w szczególności poprzez podpisywanie/poświadczanie dokumentów składających się na ofertę.

2.             Oświadczenie, że Wykonawca uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności (Załącznik nr 1)

3.             Oświadczenie, że Wykonawca posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponujemy osobami zdolnymi do wy­konania zamówienia (Załącznik nr 1).

4.             Oświadczenie, że Wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej za­pewniającej wykonanie zamówienia (Załącznik nr 1).

5.             Zaparafowany projekt umowy.

6.             Dokument potwierdzający, że Wykonawca posiada aktualne ubezpieczenie OC w zakresie prowadzonej działalności.

V.            Złożona oferta będzie podstawą do zawarcia umowy na podstawie Art. 4 pkt.  8 Ustawy Prawo zamówień publicznych.

Ofertę wraz z załącznikami (w wersji papierowej) proszę złożyć do dnia 27.04.2018 r. do godz. 7:00 w Sekretariacie Szpitala. W przypadku pytań dot. przedmiotu zamówienia proszę o kontakt pod nr tel./fax  (33) 812 30 98. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert w wersji elektronicznej.

 

Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania na każdym jego etapie.

 

 

Załączniki : ZalInfo.zip

1.   wzór formularza ofertowego,

2.   wzór umowy.