Ogłoszenie konkurs ofert diagnostyka laboratoryjna

 

Wilkowice, dnia 30.04.2018 r.

 

Dotyczy postępowania nr Postępowanie nr ZP – 4240 – 5/2018

 

PYTANIA I ODPOWIEDZI

W odpowiedzi na pytania dotyczące Szczegółowych Warunków Konkursu Ofert na udzielenie zamówienia na świadczenie zdrowotne o treści jak niżej Szpital Kolejowy w Wilkowicach-Bystrej informuje co następuje:

Zapytanie nr 1

Pytanie nr 1

Kiedy dostępny będzie załącznik nr 2 ze szczegółowym wykazem badań do wyceny?

Odpowiedź: Załącznik jest dostępny na stronie.

Pytanie nr 2

Jakie konkretne badania spoza oferty konkursowej mamy wykazać - na dzień dzisiejszy mamy minimum 2500 badań w swojej ofercie ( rozdział III, pkt.14)?

Odpowiedź: Udzielający zamówienie zmienia ww. zapis. Udzielający zamówienie zmienia:

1. pkt 3 Rozdziału II.

Obecnie jest:

Udzielający zamówienie zastrzega sobie możliwość zlecania badań spoza katalogu zawartego w ofercie cenowej w przypadku zaistnienia awarii lub innych problemów diagnostycznych po cenach jak dla dużego odbiorcy badań a nie jak dla odbiorcy indywidualnego (zgodnie z dołączonym do oferty cennikiem). Przyjmujący zamówienie będzie na bieżąco aktualizował wykaz badań i cennik”.

Po zmianie:

Udzielający zamówienie zastrzega sobie możliwość zlecania badań spoza katalogu zawartego w ofercie cenowej w przypadku zaistnienia awarii lub innych problemów diagnostycznych po cenach jak dla dużego odbiorcy badań a nie jak dla odbiorcy indywidualnego (Przyjmujący zamówienie zaoferuje badania spoza katalogu na warunkach nie gorszych niż badania objęte zamówieniem)”.

2. pkt 14 Rozdział III

Obecnie jest:

Wykaz wszystkich oznaczeń, które Przyjmujący zamówienie może wykonać na rzecz Udzielającego zamówienie wraz z metodą i czasem oczekiwania na wynik oznaczenia, oraz proponowanymi warunkami zlecania badań nie objętych umową”.

Po zmianie:

Przyjmujący zamówienie przedstawi na każde zapytanie Udzielającego zamówienie wykaz wszystkich oznaczeń, które Przyjmujący zamówienie może wykonać na rzecz Udzielającego zamówienie (w ramach zapytania Udzielającego zamówienie) wraz z metodą i czasem oczekiwania na wynik oznaczenia, oraz proponowanymi warunkami zlecania badań nieobjętych umową”.

3. pkt 29 Rozdziału III

Obecnie jest:

Zindywidualizowany cennik badań świadczonych przez Przejmującego zamówienie (badania nie objęte zamówieniem)”.

Po zmianie:

Przyjmujący zamówienie na każde zapytanie Udzielającego zamówienie zobowiązuje się do przedstawienia Udzielającemu zamówienie zindywidualizowanego cennika badań świadczonych przez Przejmującego zamówienie (w ramach zapytania Udzielającego zamówienie)”.

4. § 1 ust. 4 Załącznik nr 4 (projekt umowy)

Obecnie jest:

Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do dostarczenia oraz bieżącej aktualizacji zindywidualizowanego wykazu i cennika pozostałych badań nieobjętych umową, które posiada w swojej ofercie, stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej umowy i strony zastrzegają, że w przypadku powstania konieczności skorzystania przez Udzielającego zamówienie z badań nieobjętych umową Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się stosować załączony cennik

Po zmianie:

Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się w odpowiedzi na zapytanie Udzielającego zamówienie do dostarczenia oraz bieżącej aktualizacji zindywidualizowanego wykazu i cennika badań nieobjętych umową, które posiada w swojej ofercie (w ramach zapytania Udzielającego zamówienie)”.

Pytanie nr 3

Jakie dokumenty należy załączyć jeżeli laboratorium awaryjne (Oświęcim , Katowice) jest własnością firmy i jest zawarte w księdze rejestrowej dołączonej do dokumentacji konkursowej?

Odpowiedź: W przypadku gdy Przyjmujący zamówienie jest właścicielem większej liczby laboratoriów składa oświadczenie które laboratoria będą pełniły rolę laboratoriów awaryjnych.

Pytanie nr 4

Punkt 29 rozdział III - indywidualny cennik badań nie objętych zamówieniem - jakie badania ? mamy w ofercie minimum 2500 badań.

Odpowiedź: Odpowiedź na to pytanie znajduje się w odpowiedzi na Pytanie nr 2

Pytanie nr 4

Czy wykaz personelu (kierownik, diagności) wraz z kopiami dyplomów i PWZ ma być dołączony do dokumentacji konkursowej).

Odpowiedź: TAK

Pytanie nr 5

Czy harmonogram odbioru badań przez kuriera będzie ustalony po postępowaniu konkursowym, czy ma być dołączony do dokumentacji konkursowej

 

Odpowiedź: Udzielający zamówienie nie wymaga dołączenia harmonogramu odbioru badań przez kuriera do dokumentacji konkursowej (dołączenia do oferty).

Zapytanie nr 2

Pytanie nr 1

W nawiązaniu do ogłoszonego na Państwa stronie konkursu ofert na udzielanie zamówienia na świadczenia zdrowotne - Postępowanie nr AP-4240 - 2/2018, prosimy o przesłanie załącznika nr 2 do SWKO (formularza cenowego).

Odpowiedź: Załącznik jest już dostępny na stronie.

Zapytanie nr 3

Pytanie nr 1

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o przesunięcie terminu składania i otwarcia ofert na 26.04.2018r. w celu rzetelnego skonstruowania oferty. Naszą prośbę motywujemy bardzo krótkim terminem przeznaczonym na przygotowanie oferty oraz koniecznością czasochłonnej analizy przedmiotu zamówienia. Dodatkowy czas przyczyni się z całą pewnością do lepszego zapoznania się z przedmiotem zamówienia oraz umożliwi złożenie korzystnej cenowo oferty. Prosimy o pozytywne rozpatrzenie prośby.

Odpowiedź: Termin składania ofert został wydłużony do dnia 7.05.2018 r.

 

UWAGA: Zmiana SWKO

Wycenę ofert należy przygotować na podstawie Załącznika nr 2 do SWKO - Arkusz1.

załączniki:ZapytWyj1.zip

                  SWKO.zip