Zapytanie ofertowe - audyt ISO

Wilkowice, dnia 21.05.2018 r.

 

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

Na podstawie art.4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017  r. poz. 1579) Zamawiający – SP ZOZ Szpital Kolejowy w Wilkowicach-Bystrej zwraca się z prośbą o złożenie oferty w celu udzielenia zamówienia na przeprowadzenie audytu certyfikacyjnego normy ISO 9001:2015.

 

I. Opis przedmiotu zamówienia

1.   Przedmiotem zamówienia jest udzielenie zamówienia na przeprowadzenie audytu certyfikacyjnego normy ISO 9001:2015.

2.      Liczba lokalizacji objętych certyfikacją – 1,

3.      Zatrudnienie – 200 osób

4.      Zakres certyfikacji – udzielanie świadczeń zdrowotnych:

a) lecznictwo szpitalne, w zakresach: chorób wewnętrznych, kardiologii z intensywnym nadzorem kardiologicznym, pulmonologii, neurologii z pododdziałem udarowym, rehabilitacji ogólnoustrojowej i neurologicznej, izby przyjęć, apteki szpitalnej,

b)  lecznictwo ambulatoryjne, w zakresach kardiologii, pulmonologii, neurologii, rehabilitacji, opieki paliatywnej,

c)  pracownia diagnostyki laboratoryjnej, w zakresach: laboratorium, diagnostyki obrazowej, badań czynnościowych, badań endoskopowych, badań ultrasonograficznych,

d)      zakład medycyny paliatywnej, w zakresie opieki paliatywnej,

5.    Etapy usługi:

a)         Wizyta wstępna,

b)        Audyt certyfikacyjny,

c)         Audyt okresowy

d)        Audyt okresowy.

6.      W cenę usługi winny być wliczony koszt opłaty za certyfikat oraz koszty związane kosztami podróży służbowej audytorów.

II. Opis sposobu przygotowania propozycji cenowej.

1.       Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie na adres SP ZOZ Szpital Kolejowy w Wilkowicach-Bystrej, ul. Żywiecka 19, 43-365 Wilkowice. Na kopercie należy umieścić nazwę i adres zamawiającego, nazwę i adres oferenta oraz napis: „Oferta na przeprowadzenie audytu ISO”. Dopuszcza się przesłanie oferty e-mailem na adres: zam.publiczne@szpital-kolejowy.com, a następnie niezwłoczne dosłanie wersji papierowej oferty (w terminie do 7 dni od daty przesłania za pomocą wiadomości email).

2.       Ceny w niej podane mają być wyrażone cyfrowo i słownie,

3.       Oferta ma być sporządzona w języku polskim, czytelną i trwałą techniką,

4.       Wykonawcy składają następujące dokumenty:

1)       formularz ofertowy wg załączonego wzoru,

2)       kserokopię/wydruk aktualnego wpisu do właściwego rejestru, uprawniającego Wykonawcę do występowania w obrocie prawnym (potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę),

5.       Miejsce i termin złożenia propozycji cenowej:

6.       Propozycję cenową należy złożyć w terminie do dnia 30.05.2018 r. do godz. 8.00 w zaklejonej kopercie w siedzibie Zamawiającego, w Sekretariacie Szpitala w Wilkowicach, przy ul. Żywieckiej 19 lub drogą mailową na adres zam.publiczne@szpital-kolejowy.com. (z zastrzeżeniem postanowień pkt. 1).

7.       Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie propozycję przed terminem upływu jej składania.

8.       W przypadku pytań

9.       Osobą uprawnioną do kontaktów z Oferentami jest: Łukasz Wierzbowski  zam.publiczne@szpital-kolejowy.com.

10.   Przy wyborze propozycji do realizacji zamawiający będzie się kierował kryterium: cena – 100%.

11.   Termin związania ofertę: 30 dni od daty składania ofert.

Wilkowice, dnia 21.05.2018 r.

 Załączniki:ZalISO.zip

Zatwierdził w dniu 21.05.2018r.

p.o. Dyrektor Szpitala mgr Bożena Capek