środki czystości zapytanie ofertowe

Wilkowice, dnia 27.06.2018r.

 

 

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

Na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579, z późń.zm.) Zamawiający – SPZOZ Szpital Kolejowy w Wilkowicach-Bystrej zwraca się z prośbą o złożenie oferty w celu udzielenia zamówienia na  dostawę środków czystości.

 

1)             opis przedmiotu zamówienia:

a) Przedmiotem zamówienia jest dostawa środków czystości dla potrzeb SPZOZ Szpitala  

     Kolejowego w Wilkowicach-Bystrej w asortymencie i ilościach określonych szczegółowo w załączniku nr 2.

b) Przez dostawę Zamawiający rozumie cykliczne dostawy w okresie trwania umowy zgodnie z zamówieniami   

    Zamawiającego dostosowanymi do jego bieżących potrzeb.

c) Zamawiający zastrzega sobie prawo zmniejszenia w trakcie realizacji określonego w załączniku nr 2  zakresu

    dostaw, jeżeli wystąpią niemożliwe do przewidzenia w chwili wszczęcia postępowania okoliczności  powodujące, że

    wykonanie określonej części zamówienia nie będzie ze względów ekonomicznych, organizacyjnych lub technicznych

     leżało w interesie Zamawiającego.

 

2)             termin wykonania zamówienia: 12 m-cy.

3)          warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

          O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki  dotyczące:

1). dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

2). sytuacji ekonomicznej i finansowej.

 

4)             wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:

-      Aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej , 

        wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

 

5)             informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami: .

Wszystkie dokumenty/oświadczenia stanowiące treść oferty składane mogą być tylko pisemnie pocztą, kurierem lub osobiście. Natomiast informacje udzielane Wykonawcom, zapytania, wnioski itp. mogą zostać przesłane na adres email: . zam.publiczne@szpital-kolejowy.com

 

6)             termin związania ofertą: 30 dni

 

7)             opis sposobu przygotowywania ofert:

Ofertę należy złożyć w formie pisemnej, wszystkie dokumenty muszą być podpisane przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy. Wszelkie poprawki, skreślenia w treści oferty należy zaparafować. Dokumenty winny być złożone w formie oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem. Ofertę należy złożyć w zamkniętej i opisanej kopercie „Oferta na dostawę środków czystości”

 

8)             miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert: Ofertę należy złożyć w Sekretariacie Dyrektora SPZOZ Szpitala Kolejowego w Wilkowicach-Bystrej do dnia 09.07.2018r. do godz. 7:15.

 

9)              opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert: Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami oceny ofert:  najniższa cena.

 

Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania na każdym jego etapie.

 

Dokumenty jakie należy dołączyć do oferty:

1. Formularz ofertowy – wg. załącznika nr 1 do niniejszego zaproszenia

2. Formularz asortymentowo-cenowy - wg. załącznika nr 2 do niniejszego zaproszenia

3. Zaparafowany projekt umowy - wg. załącznika nr 3 do niniejszego zaproszenia

4. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej

 Załączniki do pobrania:SRoCZy.zip