Ogłoszenie - Zapytanie ofertowe artykuły biurowe

 

Wilkowice, 25.07.2018r.

 

 

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

Na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579, z późń.zm.) Zamawiający – SPZOZ Szpital Kolejowy w Wilkowicach-Bystrej zwraca się z prośbą o złożenie oferty w celu udzielenia zamówienia na dostawę artykułów biurowych, materiałów eksploatacyjnych i druków medycznych

 

 1. opis przedmiotu zamówienia:

 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa artykułów biurowych, materiałów eksploatacyjnych i druków medycznych dla potrzeb SPZOZ Szpitala Kolejowego w Wilkowicach-Bystrej w asortymencie i ilościach określonych szczegółowo w załącznikach nr 2a, 2b, 2c.

 2. Przez dostawę Zamawiający rozumie cykliczne dostawy w okresie trwania umowy zgodnie z zamówieniami Zamawiającego dostosowanymi do jego bieżących potrzeb.

 3. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmniejszenia w trakcie realizacji określonego w załączniku nr 2 zakresu dostaw, jeżeli wystąpią niemożliwe do przewidzenia w chwili wszczęcia postępowania okoliczności powodujące, że wykonanie określonej części zamówienia nie będzie ze względów ekonomicznych, organizacyjnych lub technicznych leżało w interesie Zamawiającego.

 4. Zamówienie zostało podzielone na pakiety.

 

 1. termin wykonania zamówienia: 12 m-cy.

 

 1. warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:

 1. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

 2. sytuacji ekonomicznej i finansowej.

 

 1. wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:

Aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej ,

wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

 

 1. informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami: .

Wszystkie dokumenty/oświadczenia stanowiące treść oferty składane mogą być tylko pisemnie pocztą, kurierem lub osobiście. Natomiast informacje udzielane Wykonawcom, zapytania, wnioski itp. mogą zostać przesłane na adres email: zam.publiczne@szpital-kolejowy.com

 

 1. termin związania ofertą: 30 dni

 

 1. opis sposobu przygotowywania ofert:

Ofertę należy złożyć w formie pisemnej, wszystkie dokumenty muszą być podpisane przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy. Wszelkie poprawki, skreślenia w treści oferty należy zaparafować. Dokumenty winny być złożone w formie oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem. Ofertę należy złożyć w zamkniętej i opisanej kopercie „Oferta na dostawę artykułów biurowych, materiałów eksploatacyjnych i druków medycznych”

 

 1. miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert: Ofertę należy złożyć w Sekretariacie Dyrektora SPZOZ Szpitala Kolejowego w Wilkowicach-Bystrej do dnia 30 .07.2018r. do godz. 7:15.

 

 1. opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert: Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami oceny ofert: najniższa cena.

 

Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania na każdym jego etapie.

 

Dokumenty jakie należy dołączyć do oferty:

1. Formularz ofertowy – wg. załącznika nr 1a, 1b, 1c do niniejszego zaproszenia.

2. Formularz asortymentowo-cenowy - wg. załącznika nr 2a, 2b, 2c do niniejszego zaproszenia.

3. Zaparafowany projekt umowy - wg. załącznika nr 3 do niniejszego zaproszenia.

4. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej.

5. Podpisaną klauzulę RODO.

Załączniki do pobrania:ZalArtBiur.zip