Konkurs na świadczenia zdrowotne w zakresie rehabilitacji logopedycznej / neurologopedycznej

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT
NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE

(Postępowanie ZP – 4240 –8/2018)

 

SP ZOZ Szpital Kolejowy w Wilkowicach-Bystrej z siedzibą w (43-365) Wilkowicach  przy ul. Żywieckiej 19 ogłasza Konkurs Ofert na świadczenia zdrowotne zgodnie z art. 26 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (tj. Dz. U. z 2018r. poz. 160 z późn. zm.)

Przedmiot konkursu obejmuje świadczenia zdrowotne w zakresie wykonywania:

 

rehabilitacji logopedycznej / neurologopedycznej

 

dla potrzeb SP ZOZ Szpitala Kolejowego w Wilkowicach-Bystrej

 

 

Termin realizacji umowy:

 2 lata od dnia podpisania umowy

 

Materiały dotyczące Szczegółowych Warunków Konkursu Ofert wraz ze wzorem formularza oferty oraz ze wzorem umowy można odebrać osobiście w siedzibie Zamawiającego w Wilkowicach ul. Żywiecka  19 pokój nr 31 w godzinach od 7.30 do 14.00, a w wersji elektronicznej dostępne są na stronie internetowej www.szpital-kolejowy.com w zakładce „Ogłoszenia”.

 Ewentualne pytania dotyczące Konkursu Ofert prosimy kierować w formie pisemnej na nr fax: 33 812 30 98 lub na adres e-mail: biuro@szpital-kolejowy.com.

 Zamawiający udzieli niezwłocznie odpowiedzi wszystkim Oferentom, jednak nie później niż do dnia 22.08.2018r. do godz. 9.30, pod warunkiem, że pytanie wpłynie do Udzielającego zamówienie nie później niż do dnia 20.08.2018r. do godz. 12.00.

 Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami (bez ujawniania źródła zapytania) Zamawiający zamieści na stronie internetowej www.szpital-kolejowy.com w zakładce „Ogłoszenia” .

 Informacje dotyczące Konkursu Ofert, łącznie z ogłoszeniem wyniku konkursu, Zamawiający będzie zamieszczał na stronie internetowej www.szpital-kolejowy.com w zakładce „Ogłoszenia”.

  Termin składania ofert: upływa dnia 24.08.2018r. o godz. 7.30 w siedzibie Zamawiającego – Sekretariat.

  Otwarcie ofert: 24.08.2018r. o godz. 7.45 w siedzibie Zamawiającego – pok. nr 31.

  Termin związania ofertą wynosi 30 dni od upływu terminu składania ofert.

 Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu oraz do przesunięcia terminu składania ofert bez podania przyczyny.

 Jeżeli oferent, który został wybrany w postępowaniu uchyli się od zawarcia umowy, Zamawiający wybierze najkorzystniejszą ofertę spośród pozostałych ofert uznanych za ważne.

 W toku postępowania konkursowego, do czasu zakończenia postępowania, Oferent może złożyć do komisji konkursowej umotywowany protest w terminie 7 dni roboczych od dnia dokonania zaskarżanej czynności.

 Do czasu rozpatrzenia protestu postępowanie konkursowe ulega zawieszeniu, chyba że z treści protestu wynika, że jest on oczywiście bezzasadny.

 Komisja konkursowa rozpatruje i rozstrzyga protest w ciągu 7 dni od dnia jego otrzymania i udziela pisemnej odpowiedzi składającemu protest.

 Nieuwzględnienie protestu wymaga uzasadnienia.

 Informacja o wniesieniu protestu i jego rozstrzygnięciu zostanie niezwłocznie zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego.

Oferent może złożyć do Zamawiającego w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia o rozstrzygnięciu postępowania, odwołanie dotyczące rozstrzygnięcia postępowania. Odwołanie wniesione po terminie nie podlega rozpatrzeniu.

 Odwołanie rozpatrywane jest w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania. Wniesienie odwołania wstrzymuje zawarcie umowy o udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej do czasu jego rozpatrzenia.

 

 załączniki:SWKOrehLogo.zip

 

 

Wilkowice, dnia …..08.2018 r.