ZARZĄD WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO OGŁASZA KONKURS NA STANOWISKO DYREKTORA

 

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO OGŁASZA KONKURS NA STANOWISKO DYREKTORA

SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ SZPITALA KOLEJOWEGO W WILKOWICACH-BYSTREJ

 

 

 

1. Nazwa i adres podmiotu leczniczego: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Kolejowy w Wilkowicach-Bystrej, ul. Żywiecka 19, 43-365 Wilkowice.                       .

2. Informacja o zasadach udostępniania materiałów informacyjnych o stanie prawnym, organizacyjnym i ekonomicznym podmiotu leczniczego: Materiały udostępnia Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej – z siedzibą przy ul. Reymonta 24, 40-037 Katowice, V piętro, pokój nr 510, od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 15.00.

3. Stanowisko objęte konkursem: Kierownik (dyrektor) Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Kolejowego w Wilkowicach-Bystrej, ul. Żywiecka 19,                      43-365 Wilkowice.

4. Wymagane kwalifikacje kandydata: wymagania zgodnie z art. 46 ust. 2 i art. 47 ust. 3 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 160 z późn. zm.), tj.:

1)  wykształcenie wyższe,

2)  posiadanie wiedzy i doświadczenia dających rękojmię prawidłowego wykonywania obowiązków kierownika (dyrektora),

3)  posiadanie co najmniej pięcioletniego stażu pracy na stanowisku kierowniczym albo ukończenie studiów podyplomowych na kierunku zarządzanie i co najmniej trzyletni staż pracy,

4)  brak prawomocnego skazania za przestępstwo popełnione umyślnie,

5)  kierownik podmiotu leczniczego niebędącego przedsiębiorcą nie może podejmować innego zatrudnienia bez wyrażonej w formie pisemnej zgody podmiotu tworzącego.

5. Wymagania dodatkowe:

1)     pisemna koncepcja pracy na stanowisku dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Kolejowego w Wilkowicach-Bystrej (należy złożyć wraz z wymaganymi dokumentami),

2)     znajomość ustawy o samorządzie województwa,

3)     znajomość ustawy o działalności leczniczej i ustawy o finansach publicznych,

4)     znajomość ustawy Prawo zamówień publicznych,

5)     znajomość Kodeksu pracy,

6)     znajomość obowiązujących regulacji prawnych dotyczących funkcjonowania podmiotu leczniczego.

6. Wymagane dokumenty od kandydatów:

1)    podanie o przyjęcie na stanowisko objęte konkursem,

2)    kopie dokumentów stwierdzających posiadane kwalifikacje zawodowe wymagane do zajmowania stanowiska objętego konkursem,

3)    opisany przez kandydata przebieg pracy zawodowej,

4)    kopie dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie i staż pracy,

5)    aktualne zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do pracy na stanowisku kierowniczym,

6)    kopie innych dokumentów potwierdzające dorobek i kwalifikacje zawodowe,

7)    informacja o kandydacie z Krajowego Rejestru Karnego opatrzona datą nie wcześniejszą niż miesiąc przed dniem zgłoszenia do konkursu,

8)    oświadczenie kandydata o braku prawomocnie orzeczonego wobec niego zakazu zajmowania stanowiska objętego konkursem,

9)    oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych i posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych,

10) oświadczenie kandydata, iż nie został względem niego wydany zakaz pełnienia funkcji kierowniczych związanych z dysponowaniem środkami publicznymi,

11)  oświadczenie kandydata o prowadzeniu/nieprowadzeniu działalności gospodarczej oraz o terminie zaprzestania prowadzenia działalności gospodarczej jeżeli kandydat zostanie wybrany na stanowisko objęte niniejszym konkursem (Załącznik nr 1),

12) wypełniona klauzula informacyjna zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Załącznik nr 2),

13) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu przeprowadzania postępowania konkursowego.

Kopie dokumentów wskazanych w ppkt 2, 4 i 6 powinny być poświadczone "za zgodność z oryginałem", przy czym poświadczenie dokumentów wskazanych w ppkt 6 może być dokonane przez kandydata (na żądanie oryginały do wglądu komisji konkursowej).

7. Miejsce oraz termin złożenia wymaganych od kandydatów dokumentów: Oferty należy przesyłać pocztą na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego, Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej, ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice lub składać w zaklejonych kopertach w Kancelarii Ogólnej Urzędu (pokój nr 164) od poniedziałku do piątku w godzinach: 7.30 – 15.30 w terminie 10 dni od dnia opublikowania ogłoszenia. Na kopercie kandydat umieszcza swoje imię i nazwisko oraz adres i numer telefonu kontaktowego wraz z adnotacją „Konkurs na stanowisko dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Kolejowego w Wilkowicach-Bystrej(o terminie zgłoszenia decyduje data wpływu do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego).

8. Przewidywane miejsce oraz termin rozpatrzenia zgłoszonych kandydatur: Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego, ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice;  90 dni od dnia publikacji ogłoszenia.

 Załączniki: ZalDyr.zip