Zapytanie ofertowe - odpady niebezpieczne

Wilkowice, dnia  10.12.2018r.
ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY
Na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2018r.  poz. 1986) Zamawiający – SP ZOZ Szpital Kolejowy w Wilkowicach-Bystrej zwraca się z prośbą o złożenie oferty w celu udzielenia zamówienia na: świadczenie usług usuwania, w tym transportu i utylizacji, odpadów niebezpiecznych i medycznych i innych w łącznej ilości ok. 22 000 kg rocznie.

1.    Opis przedmiotu zamówienia:
Usługa winna być wykonywana zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012r  „O Odpadach” (t.j. Dz. U. z 2018 poz. 992 z późn. zm.).
Transport odpadów z siedziby Zamawiającego do miejsca utylizacji winien być wykonywany   specjalistycznym środkiem transportu Wykonawcy, na koszt Wykonawcy.
Utylizacja odpadów powinna odbywać się zgodnie z zapisami art. 20 Ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. „O odpadach” (tekst jednolity Dz.U. 2016 poz. 992 z późn. zm.).
Na powyższą okoliczność Wykonawca powinien przedłożyć stosowny dokument, z którego wynikało będzie, gdzie poddawał będzie unieszkodliwieniu odpady Zamawiającego.
Na czas realizacji zamówienia Wykonawca udostępni nieodpłatnie właściwe kontenery / pojemniki w ilości i o pojemności zapewniającej gromadzenie odpadów w podanej ilości oraz ich usuwanie 1 raz w tygodniu. W przypadku odpadów o kodzie 18 01 02 Wykonawca zobowiązuje się odebrać je w ciągu 72 godzin od momentu zgłoszenia. Odpady o kodzie 18 01 82 Wykonawca zobowiązuje się odebrać odpady w ciągu 24 godzin od momentu zgłoszenia.
Podane ilości odpadów medycznych przeznaczonych do utylizacji są ilościami szacunkowymi. Zamawiający zastrzega sobie prawo zwiększenia  lub zmniejszenia w trakcie realizacji zamówienia zakresu usługi, jeżeli wystąpią niemożliwe do przewidzenia w chwili wszczęcia postępowania okoliczności powodujące, że wykonanie określonej części zamówienia nie będzie ze względów ekonomicznych, organizacyjnych lub technicznych leżało w interesie Zamawiającego
2.    Termin wykonania zamówienia: 12 miesięcy: od 01.01.2019r. do 31.12.2019r.
3.    Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków.
o    Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć wymagane kontenery/pojemniki niezwłocznie po zawarciu umowy.
o    Wykonawca złoży oświadczenie, że:
-     posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli
ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
-     posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponuje osobami zdolnymi do wy¬konania zamówienia;
-     znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej za¬pewniającej wykonanie zamówienia.
Oferty częściowe niedopuszczone – Zamawiający wymaga złożenia oferty kompleksowej na całość zamówienia.
4.    Na potwierdzenie spełnienia powyższych warunków Zamawiający wymaga złożenia:
1)    kopii odpisu z rejestru działalności gospodarczej,
2)    oświadczenia, dotyczącego spełnienia wymogów określonych w pkt. 3.
5.    Osobami upoważnionymi do kontaktu z Oferentami jest:
           Łukasz Wierzbowski: e-mail: zam.publiczne@szpital-kolejowy.com.
6.    Termin związania ofertą: 45 dni od daty składania ofert.
7.    Opis sposobu przygotowywania ofert:
1)    Zamawiający zaznacza, że postępowanie będzie prowadzone w pełnej formie pisemnej. Oferta winna być sporządzona w języku polskim, w sposób czytelny.
2)    Do oferty (wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Zaproszenia) należy dołączyć:
1.    Dokument potwierdzający miejsce , gdzie Wykonawca poddawał będzie unieszkodliwieniu odpady Zamawiającego.
2.    Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy - udzielone osobom nie wymienionym w dokumencie, o którym mowa w pkt.1, a reprezentującym Wykonawcę, w szczególności poprzez podpisywanie/poświadczanie dokumentów składających się na ofertę.
3.     Aktualną koncesję, zezwolenie lub decyzję wymaganą właściwymi przepisami, w tym na zbieranie odpadów z danego województwa, transport odpadów niebezpiecznych oraz utylizację odpadów.
3)    Wymagany termin płatności: nie krótszy niż 30 dni.
8.    Ofertę należy złożyć w formie zszytej (spiętej), w zaklejonej kopercie do dnia   17.12.2018 r. do godz. 7.30 w siedzibie Zamawiającego (sekretariat) - SP ZOZ Szpital Kolejowy w Wilkowicach-Bystrej, ul. Żywiecka 19, 43-365 Wilkowice. Koperta powinna być opatrzona dopiskiem: „Oferta na świadczenie usługi odbioru i utylizację odpadów medycznych i innych – nie otwierać do dnia  17.12.2018 r. do godz. 7.45”.
9.    Kryterium oceny ofert jest cena.Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania na każdym jego etapie.

Dokumenty jakie należy dołączyć do oferty:
1. Formularz ofertowy – wg. załącznika do niniejszego zaproszenia.
2. Formularz asortymentowo-cenowy - wg. załącznika nr 2 do niniejszego zaproszenia.
3. Zaparafowany projekt umowy - wg. załącznika nr 3 do niniejszego zaproszenia.
4. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej.
5. Podpisaną klauzulę RODO.

załączniki:181210matN.zip