ogłosznie o wyborze - badania diagnostyczne

 

OGŁOSZENIE O ROZSTRZGNIĘCIU KONKURSU OFERT
NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE

(ZP – 4240 – 10/2018)

 

 SP ZOZ Szpital Kolejowy w Wilkowicach-Bystrej z siedzibą w (43-365) Wilkowicach  przy ul. Żywieckiej 19 ogłasza, że został rozstrzygnięty konkurs ofert na udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne z zakresu wykonywania:

 

diagnostyki laboratoryjnej, w okresie 3 lat od podpisania umowy, na rzecz osób ubezpieczonych i innych uprawnionych, w szczególności z obszaru działania SPZOZ Szpitala Kolejowego w Wilkowicach - Bystrej

 

 

W wyniku postępowania konkursowego została wybrana oferta złożona przez:

 

DIAGNOSTYKA Sp. z o.o.

Medyczne Laboratorium DIAGNOSTYKA

ul. Kresowa 3

43-300 Bielsko-Biała

(Pakiet nr 1)

 

SP ZOZ Szpital Kolejowy w Wilkowicach-Bystrej informuje, że dla Pakietu nr 2 nie złożono oferty niepodlegającej odrzuceniu. W związku z powyższym na podstawie ust. 3 XII SKWO Szpital unieważnia konkurs dla Pakietu nr 2.