Zaproszenie do składania ofert na stanowiska: Pielęgniarka Oddziałowa

Wilkowice, dnia 07.11.2019r.

 

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Kolejowego       w Wilkowicach-Bystrej w porozumieniu  z Beskidzką Okręgową Izbą Pielęgniarek i Położnych w Bielsku-Białej ogłasza konkursy  i zaprasza do składania ofert na stanowiska:

  • Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału Rehabilitacji Ogólnoustrojowej,
  • Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału Rehabilitacji Neurologicznej,
  • Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału Neurologicznego,
  • Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału Wewnętrznego,

§  Pielęgniarki Oddziałowej Izby Przyjęć.

Kandydaci zgłaszający się do konkursu proszeni są o składanie dokumentów określonych w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 6 lutego 2012 r. w sprawie sposobu przeprowadzania konkursu na niektóre stanowiska kierownicze w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą (t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 393) wraz z oświadczeniem, że kandydat zgłaszający się do konkursu wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach przeprowadzenia postępowania konkursowego na dane stanowisko.

Do konkursu mogą przystąpić kandydaci posiadający kwalifikacje określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 20 lipca 2011 roku w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami (Dz. U. z 2011r. Nr 151 poz. 896).

Materiały informacyjne o stanie prawnym, organizacyjnym i ekonomicznym podmiotu leczniczego dostępne są w Sekretariacie Szpitala w godz. od 7:00 do 14:35.

Oferty prosimy składać w zamkniętej kopercie w terminie 20 dni od dnia opublikowania ogłoszenia o konkursie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego w Katowicach oraz na stronie internetowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Kolejowego w Wilkowicach-Bystrej pod adresem:

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Szpital Kolejowy w Wilkowicach-Bystrej

ul. Żywiecka 19

43-365 Wilkowice

 

Przewidywane miejsce oraz termin rozpatrzenia zgłoszonych kandydatur: 30 dni   od upływu terminu składania ofert. O miejscu i terminie przeprowadzania konkursu kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.

 

Na kopercie kandydat powinien umieścić swoje imię i nazwisko, adres oraz numer telefonu kontaktowego, a także adnotację "Konkurs na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału ………………….. (wpisać odpowiedni zakres)”.