Zapytanie ofertowe - odśnieżanie

Wilkowice, dnia  8.11.2019r.

 

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

Na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843, z późń.zm.) Zamawiający – SPZOZ Szpital Kolejowy w Wilkowicach-Bystrej zwraca się z prośbą o złożenie oferty w celu udzielenia zamówienia na usługę zimowego utrzymania dróg i parkingów na terenie Szpitala.

 

1.       opis przedmiotu zamówienia: usługa zimowego utrzymania dróg i parkingów na terenie Szpitala.

2.            termin wykonania zamówienia: od 1.12.2019 r. do 30.04.2020 r.

3.             Zamawiający przewiduje w okresie obowiązywania umowy:

a)      40 dni śnieżnych,

b)      120 przyjazdów

c)      240 roboczogodzin.

4.             Wynagrodzenie: miesięczne ryczałtowe

5.  warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

             O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:

1) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej,

2)  dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

3)    sytuacji ekonomicznej i finansowej:

6.          wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:

            - Aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, 

               wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

7.      informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami: .

Wszystkie dokumenty/oświadczenia stanowiące treść oferty składane mogą być tylko pisemnie pocztą, kurierem lub osobiście. Natomiast informacje udzielane Wykonawcom, zapytania, wnioski itp. mogą zostać przesłane na adres email: . zam.publiczne@szpital-kolejowy.com

8.             termin związania ofertą: 60 dni

9.             opis sposobu przygotowywania ofert:

Ofertę należy złożyć w formie pisemnej, wszystkie dokumenty muszą być podpisane przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy. Wszelkie poprawki, skreślenia w treści oferty należy zaparafować. Dokumenty winny być złożone w formie oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem. Ofertę należy złożyć w zamkniętej i opisanej kopercie „Oferta na usługę zimowego utrzymania dróg i parkingów na terenie Szpitala.”

 

10.    miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert: Ofertę należy złożyć w Sekretariacie Dyrektora SPZOZ Szpitala Kolejowego w Wilkowicach-Bystrej do dnia 15.11.2019r. do godz. 9:00.

 

11.     opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert: Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami oceny ofert:  najniższa cena – 100 %

  

Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania na każdym jego etapie.


Dokumenty jakie należy dołączyć do oferty:

1. Formularz ofertowy – wg. załącznika nr 1 do niniejszego zaproszenia

2. Zaparafowany projekt umowy - wg. załącznika nr 2 do niniejszego zaproszenia

3. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej

4. Podpisaną klauzulę informacyjną – Załącznik nr 3

 

Załączniki: 191108odsnie.zip

1. Załącznik nr 1 do zaproszenia - Formularz ofertowy

2. Załącznik nr 2 do zaproszenia - Projekt umowy

3. Załącznik nr 3 do zaproszenia – Klauzula informacyjna