zapytanie ofertowe - środki dezynfekujące

Wilkowice, dnia  ….10.2019 r.

 

Zapytanie ofertowe

Uwaga zmiana terminu składania ofert na 22.11.2019 godz. 12:00

 

 

Na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1986) Zamawiający – SPZOZ Szpital Kolejowy w Wilkowicach-Bystrej zwraca się z prośbą o złożenie oferty w celu udzielenia zamówienia na  dostawę środków dezynfekujących.

 

 

1)             opis przedmiotu zamówienia:

a)       Przedmiotem zamówienia jest dostawa środków dezynfekujących dla potrzeb SPZOZ Szpitala Kolejowego w Wilkowicach-Bystrej  zgodnie z załącznikiem nr 2

b)       Przez dostawę Zamawiający rozumie cykliczne dostawy w okresie trwania umowy zgodnie z zamówieniami   Zamawiającego dostosowanymi do jego bieżących potrzeb.

c)       Zamawiający zastrzega sobie prawo zmniejszenia w trakcie realizacji określonego w załączniku nr 2  zakresu dostaw, jeżeli wystąpią niemożliwe do przewidzenia w chwili wszczęcia postępowania okoliczności  powodujące, że wykonanie określonej części zamówienia nie będzie ze względów ekonomicznych, organizacyjnych lub technicznych leżało w interesie Zamawiającego.

d)       Zamówienie zostało podzielone na pakiety

e)       Zamawiający dopuszcza zaoferowania innej wielkości opakowania niż w opisie przedmiotu zamówienia z odpowiednim przeliczeniem wymaganej ilości. W sytuacji gdy przy przeliczeniu wychodzą niepełne opakowania środków należy zaokrąglić ilość w górę do pełnego opakowania.

f)        Oferowane produkty muszą posiadać zezwolenie na wprowadzenie do obrotu i stosowanie w zakładach opieki zdrowotnej wydane przez Ministra Zdrowia.

g)       Dostarczony asortyment musi posiadać wpis do rejestru prowadzonego przez Prezesa Urzędu Rejestracji produktów leczniczych, wyrobów medycznych i produktów biobójczych lub deklarację zgodności CE.

h)       Zamawiający zastrzega, że dostawy mogą odbywać się w godz. pracy Apteki Szpitalnej tj. od godz. 8:00 do godz. 14:00 w dni robocze.

i)        Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Wypełnienie tabeli dla któregokolwiek pakietu i podpisanie oznaczać będzie akceptację wszystkich warunków zapytania ofertowego.

 

2)             termin wykonania zamówienia: 12 m-cy.

 

3)             warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

             O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:

a)       dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

b)       sytuacji ekonomicznej i finansowej.

 

4)             wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:

           Aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej ,

           wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

 

5)             informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami: .

Wszystkie dokumenty/oświadczenia stanowiące treść oferty składane mogą być tylko pisemnie pocztą, kurierem lub osobiście. Natomiast zapytania, wnioski itp. mogą zostać przesłane na adres email:  zam.publiczne@szpital-kolejowy.com

 

6)             termin związania ofertą: 60 dni

 

7)             opis sposobu przygotowywania ofert:

Ofertę należy złożyć w formie pisemnej, wszystkie dokumenty muszą być podpisane przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy. Wszelkie poprawki, skreślenia w treści oferty należy zaparafować. Dokumenty winny być złożone w formie oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem. Ofertę należy złożyć w zamkniętej i opisanej kopercie „Oferta na dostawę środków dezynfekujących”

 

8)             miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert: Ofertę należy złożyć w Sekretariacie Dyrektora SPZOZ Szpitala Kolejowego w Wilkowicach-Bystrej do dnia   ………...2019r. do godz. 10:15.

 

9)              opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert: Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami oceny ofert:  najniższa cena.

 

Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania na każdym jego etapie.

 

Dokumenty jakie należy dołączyć do oferty:

1. Formularz ofertowy – wg. załącznika do niniejszego zaproszenia.

2. Formularz asortymentowo-cenowy - wg. załącznika nr 2 do niniejszego zaproszenia.

3. Zaparafowany projekt umowy - wg. załącznika nr 3 do niniejszego zaproszenia.

4. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej.

5. Podpisaną klauzulę RODO - wg. załącznika nr 4 do niniejszego zaproszenia.

Załaczniki: 191114SrDez.zip