Zapytanie ofertowe - usługi pralnicze

Wilkowice, dnia 18.11.2019 r.

"UWAGA zmiana terminu składania ofert na 28.11.2019 r. godz. 8:00"

 

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

na świadczenie usług pralniczych

 

Na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019r. poz. 1843) Zamawiający – SP ZOZ Szpital Kolejowy w Wilkowicach-Bystrej zwraca się z prośbą o złożenie oferty w celu udzielenia zamówienia na: świadczenie usług pralniczych w okresie od 04.12.2019 r. do 03.12.2020r. Szczegółowy asortyment oraz ilości znajdują się w załączniku nr 2 do niniejszego zaproszenia.

Szczegółowe warunki realizacji zamówienia zawiera załączony projekt umowy. Zamawiający wymaga aby Wykonawca podpisał umowę na warunkach określonych w załączonym projekcie.

 

Osoba upoważniona do kontaktu z Wykonawcami – Łukasz Wierzbowski: email: zam.publiczne@szpital-kolejowy.com.

 

Opis przedmiotu zamówienia

1.             Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług pralniczych obejmujących pranie (w tym dezynfekcję, prasowanie, maglowanie, składanie) oraz bieżącą reperację (szycie, cerowanie, doszywanie tasiemek itp.) niżej wymienionego asortymentu:

a)       bielizna pościelowa: prześcieradła, poszwy, poszewki;

b)       odzież ochronna lekarska i pielęgniarska, odzież ochronna i robocza innych pracowników;

c)       asortyment pozostały: koce podkłady bawełniane i gumowe, koce, ręczniki, ścierki, obrusy, firany, zasłony, serwetki, kołdry, poduszki, odzież robocza i ochronna, worki bieliźniarskie, piżamy, szlafroki, pokrowce, narzuty, mopy;

d)       materace zwykle i przeciwodleżynowe.

2.   Do prania przeznaczane będą następujące rodzaje brudnej bielizny szpitalnej:

a)      bielizna zabrudzona, tzn. bielizna używana, nie zakażona i nie zanieczyszczona, wymagająca prania i dezynfekcji termicznej;

b)      bielizna skażona, tzn. bielizna używana, zanieczyszczona wydalinami i wydzielinami chorego lub od chorego z rozpoznanym zakażeniem lub podejrzeniem zakażenia, wymagająca prania oraz dezynfekcji termicznej i chemicznej;

c)      bielizna termowrażliwa, tzn. bielizna ulegająca uszkodzeniu w normalnych procesach prania i dezynfekcji termicznej, wymagająca stosowania odpowiednich technologii.

3.   Łączna szacunkowa ilość asortymentu przeznaczonego do prania wynosi 36.000 kg  oraz materacy w ilości  80 szt.

4.   Czas wykonania usługi nie może przekroczyć 24 godzin od momentu dostarczenia przez Zamawiającego bielizny brudnej do momentu przekazania przez Wykonawcę czystej.

5.   Usługa winna być wykonywana zgodnie z obowiązującymi wymogami sanitarnymi i higienicznymi, jakie nakładane są na proces prania (np. odzież ochronna musi być prana oddzielnie a pościel skażona poddana dezynfekcji) oraz zgodnie z technologią i warunkami obowiązującymi w placówkach służby zdrowia.

6.   W szczególności Wykonawca zobowiązany będzie do:

a)      segregowania bielizny czystej w magazynie bielizny czystej zgodnie ze znakiem oddziału lub innej komórki szpitalnej, jakim bielizna jest oznaczona;

b)      stosowania metod zapobiegania zakażeniom szpitalnym uwzględniających najbardziej prawdopodobne drogi przenoszenia drobnoustrojów;

c)      postępowania z bielizna w zależności od stopnia zagrożenia epidemiologicznego zgodnie z obowiązującym w szpitalu podziałem na bieliznę zabrudzoną, bieliznę skażoną oraz bielizną termowrażliwą;

d)      umożliwienia wykonywania w każdym czasie przez Zespół Kontroli Zakażeń Szpitalnych w ramach dochodzenia epidemiologicznego wymazów mikrobiologicznych bielizny oraz pokrycia kosztów posiewów dodatnich;

e)      stosowania w procesie prania profesjonalnych środków chemicznych piorących i dezynfekujących (uzgodnionych z Zespołem Kontroli Zakażeń Szpitalnych) w celu zapewnienia: prawidłowego poziomu czystości mikrobiologicznej, poziomu bieli, trwałości koloru, inkrustracji tkanin, wytrzymałości bielizny na rozciąganie, odpowiednich walorów użytkowych;

f)       prania odzieży ochronnej oddzielnie i prasowania żelazkiem.

7.   Dodatkowe zobowiązania Wykonawcy dotyczące świadczonej usługi:

1)       użyczenie dla Zamawiającego na czas trwania umowy wagi służącej do ważenia prania;

2)       użyczenia dla Zamawiającego na czas trwania umowy dwóch wózków do transportu bielizny (pozostawienie wózków z czystą bielizną wraz z pokrowcami);

3)       zabezpieczenie czystej bielizny poprzez pakowanie do zamykanych worków foliowych;

4)       oznakowanie pościeli zgodnie z oznaczeniem komórek organizacyjnych;

5)       znakowanie worków z czystą bielizną asortymentowo i wagowo;

6)       transportowanie odzieży ochronnej na wieszakach oraz znakowanie worków z odzieżą ochronną zgodnie z oznaczeniem komórek organizacyjnych asortymentowo i wagowo;

7)       zapewnienie dokumentacji zdawczo-odbiorczej brudnej i czystej bielizny;

8)       wykonywanie usługi w zakładzie posiadającym barierę higieniczną;

9)       transportowanie bielizny samochodem spełniającym wymogi higieniczne posiadającym wydzieloną część na pranie brudne oraz wydzieloną część na pranie czyste;

10)   zagwarantowanie, że używane do realizacji tej usługi środki i preparaty będą posiadały dokumenty potwierdzające aktualny wpis do Rejestru Produktów Leczniczych, wyrobów medycznych i produktów bójczych. Zakres działania dezynfekcyjnego: bakterie, grzyby, prątki, wirusy – wymagane potwierdzenie pozytywną opinią zakładu, którego metodyka badań skuteczności produktów bójczych i substancji czynnych jest akceptowaną przez Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Medycznych i Bójczych oraz przez Głównego Inspektora Sanitarnego;

11)   zagwarantowania, że Wykonawca przez cały okres trwania umowy będzie dysponował komorą dezynfekcyjną;

12)    zagwarantowania, że pralnia w której wykonywane będą usługi posiada zezwolenie właściwego organu Sanitarno-Epidemiologicznego na pranie bielizny szpitalnej oraz bielizny zakażonej.

8.   W celu potwierdzenia spełnienia dodatkowych zobowiązań, o których mowa w ust. 7 pkt od 1) do 10) Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia winien złożyć oświadczenie gwarantujące spełnienie wszystkich wymienionych zobowiązań dodatkowych. W celu potwierdzenia warunku,  o którym mowa w ust. 7 pkt 11) należy do oferty dołączyć stosowne zezwolenie.

9.   Do oferty należy dołączyć wykaz środków / preparatów które będą stosowane w trakcie realizacji zamówienia wraz z opisem przeznaczenia i właściwościami, aktualną  opinią Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Medycznych i Bójczych oraz karty charakterystyki wszystkich wymienionych w wykazie środków i preparatów.

10.              Do obowiązków Wykonawcy należeć będzie również dokonywanie na własny koszt okresowych badań na czystość mikrobiologiczną.

11.              Podane w ust. 3 wielkości są wielkościami szacunkowymi w skali dwunastu miesięcy. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmniejszenia w trakcie realizacji zamówienia określonego w ust. 1 zakresu usługi, jeżeli wystąpią niemożliwe do przewidzenia w chwili wszczęcia postępowania okoliczności powodujące, że wykonanie określonej części zamówienia nie będzie ze względów ekonomicznych, organizacyjnych lub technicznych leżało w interesie Zamawiającego.

12.              Wymagany termin wykonania zamówienia wynosi 12 miesięcy.

13.              Oznaczenie CPV: 98.31.00.00-9.

14.              Kryteria jakimi będzie kierował się Zamawiający przy wyborze oferty:  Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy który  potwierdzi spełnienie wszystkich w/w warunków oraz złoży ofertę  najkorzystniejszą cenowo.

 

Wraz z ofertą należy złożyć następujące dokumenty poświadczone za zgodność z oryginałem przez osobę uprawnioną:

1.    Aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej,

2.    Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy - udzielone osobom nie wymienionym w dokumencie, o którym mowa w ust. 1, a reprezentującym Wykonawcę, w szczególności poprzez podpisywanie/poświadczanie dokumentów składających się na ofertę.

3.    Zaparafowany projekt umowy, uzupełnione załączniki nr 1, 2

4.    Dokument potwierdzający, że Wykonawca posiada aktualne ubezpieczenie OC w zakresie prowadzonej działalności na kwotę nie niższą niż 100 tys. złotych. (dokument należy złożyć wraz z potwierdzeniem dokonania zapłaty). 

5.    Dokumenty oraz oświadczenia, o których mowa w powyżej zamieszczonym opisie przedmiotu zamówienia.

6.    Podpisaną klauzulę informacyjną 

Złożona oferta, którą Zamawiający uzna za najkorzystniejszą, będzie podstawą do zawarcia umowy na podstawie art. 4 pkt.  8 Ustawy Prawo zamówień publicznych

Ofertę wraz z załącznikami (w wersji papierowej) proszę złożyć do dnia 25.11.2019 r. do godz. 9:30 w Sekretariacie Szpitala. W przypadku pytań dot. przedmiotu zamówienia proszę o kontakt pod nr tel./fax  (33) 812 30 98. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert w wersji elektronicznej.

Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania na każdym jego etapie. 

Dokumenty jakie należy dołączyć do oferty

Do pobrania:191120uslPra.zip