zapytanie ofertowe - odzież ochronna

Wilkowice, dnia 25.11.2019r.


UWAGA: Nowy termin składania: 5.12.2019 r. godz. 10:00

 

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

Dostawa odzieży roboczej i obuwia dla personelu medycznego SP ZOZ Szpital Kolejowy w Wilkowicach-Bystrej

 

Na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) Zamawiający – SP ZOZ Szpital Kolejowy w Wilkowicach-Bystrej zwraca się z prośbą o złożenie oferty w celu udzielenia zamówienia na: „Dostawę odzieży roboczej i obuwia dla personelu medycznego SP ZOZ Szpital Kolejowy w Wilkowicach-Bystrej”.

 

Osobami upoważnionymi do kontaktu z Wykonawcami są:

  Renata Wiesner (33) 812 20 28

  Łukasz Wierzbowski  e-mail: zam.publiczne@szpital-kolejowy.com fax (33) 812 30 98

 

I.              Opis przedmiotu zamówienia

1.      Przedmiotem zamówienia jest dostawa odzieży roboczej i obuwia dla personelu medycznego SP ZOZ Szpital Kolejowy w Wilkowicach-Bystrej.

2.      Zamówienie zostało podzielone na pakiety.

3.      Wykonawca może złożyć ofertę na każdy pakiet..

4.      Szczegółowe warunki realizacji zamówienia zawiera załączony opis przedmiotu zamówienia (Załącznik nr 2 – formularz asortymentowo-cenowy) i projekt umowy. Zamawiający wymaga aby Wykonawca podpisał umowę na warunkach określonych w załączonym projekcie.

5.      Termin realizacji zamówienia: do dnia   31.01.2020 r.

 

II.           Kryteria jakimi będzie kierował się Zamawiający przy wyborze oferty.

1.      Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy który  potwierdzi spełnienie wszystkich w/w warunków oraz złoży ofertę  najkorzystniejszą cenowo.

2.      Zamawiający wymaga aby Wykonawca wycenił dodatkowy koszt związany z umieszczeniem loga SP ZOZ Szpital Kolejowy w Wilkowicach-Bystrej na odzieży ochronnej (logo jednokolorowe) – nie dotyczy Pakietów nr 5 i 6.

3.      Zamawiający zastrzega sobie prawo do rezygnacji z umieszczania loga Szpitala na odzieży ochronnej.

4.      W sytuacji określonej w ust. 3 wartość zamówienia zostanie pomniejszona o koszt umieszczenia loga o którym mowa w ust. 2.

 

III.        Wraz z ofertą należy złożyć następujące dokumenty poświadczone za zgodność z oryginałem przez osobę uprawnioną:

1.             Aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej,

2.             Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy - udzielone osobom nie wymienionym w dokumencie, o którym mowa w pkt 1, a reprezentującym Wykonawcę, w szczególności poprzez podpisywanie/poświadczanie dokumentów składających się na ofertę.

3.             Oświadczenie, że Wykonawca posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności (Załącznik nr 1)

4.             Oświadczenie, że Wykonawca posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także, że dysponuje osobami zdolnymi do wy­konania zamówienia (Załącznik nr 1).

5.             Oświadczenie, że Wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej za­pewniającej wykonanie zamówienia (Załącznik nr 1).

6.             Zaparafowany projekt umowy.

7.             Dokument potwierdzający, że Wykonawca posiada aktualne ubezpieczenie OC w zakresie prowadzonej działalności.

8.             Wykaz dwóch dostaw (odzieży roboczej lub obuwia) nie wcześniej niż w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy te zostały wykonane, z załączonymi dowodami określającymi czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie. W przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych wykonywanych dostawy w ciągu jednego roku będą traktowane jako jedna dostawa.

 

V.            Złożona oferta będzie podstawą do zawarcia umowy na podstawie art. 4 pkt 8 Ustawy Prawo zamówień publicznych.

 

 

Ofertę wraz z załącznikami (w wersji papierowej) proszę złożyć do dnia 3.12.2019 r. do godz. 10:00 w Sekretariacie Szpitala. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert w wersji elektronicznej.

 

Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania na każdym jego etapie


 

Załączniki :191125oo.zip  Zal2oo.zip

1.   wzór formularza ofertowego,

2.   formularz asortymentowo-cenowy

3.   wzór umowy,

4.   klauzula informacyjna (RODO)