Zapytanie ofertowe - usługa inspektora nadzoru

Wilkowice, dnia 3.12.2019r.

 

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

Na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843, z późń.zm.) Zamawiający – SPZOZ Szpital Kolejowy w Wilkowicach-Bystrej zwraca się z prośbą o złożenie oferty w celu udzielenia zamówienia na usługę inspektora nadzoru inwestorskiego i administrowania nieruchomością.

 

1.             opis przedmiotu zamówienia: Usługa inspektora nadzoru inwestorskiego i administrowania nieruchomością.

 

Do zadań Wykonawcy będzie należało w szczególności:

1)        doradztwo i współpraca przy wyborze architekta/architektów;

2)        doradztwo i współpraca przy wyborze projektantów branżowych;

3)        weryfikacja i uzgodnienie projektów z odpowiednimi służbami pod kątem wymagań oraz  odbiorów przeciwpożarowych;

4)        weryfikacja i uzgodnienie projektów z odpowiednimi służbami pod kątem wymagań oraz odbiorów sanitarno-epidemiologicznych;

5)        doradztwo w zakresie wyboru rozwiązań technicznych w każdej branży w konsultacji z projektantami i/lub inspektorami branżowymi oraz inwestorem (z uwzględnieniem uwarunkowań istniejącego obiektu i budżetu przedsięwzięcia);

6)        doradztwo w zakresie zaplanowania i prowadzenia inwestycji – podział na pakiety/etapy;

7)        sporządzenie harmonogramów rzeczowo-finansowych inwestycji;

8)        przygotowanie wsadów merytorycznych i współpraca w przeprowadzeniu przetargów na wszystkie niezbędne roboty;

9)         spotkania z potencjalnymi wykonawcami projektów branżowych oraz robót;

10)   ocena merytoryczna ofert, wyjaśnienia treści ofert, pomoc w wyborze wykonawców i sporządzeniu umów;

11)  pełnienie funkcji kierownika projektu/ osoby zarządzającej projektem we współpracy z inwestorem;

12)  sprawowanie nadzoru inwestorskiego (w zakresie konstrukcyjno-budowlanym);

13)  prowadzenie i dokumentowanie narad budowlanych;

14)  koordynowanie działań wykonawców poszczególnych zakresów robót;

15)  kontrola terminowości realizacji inwestycji;

16)  kontrola budżetu inwestycji;

17)  kontrola prac instalacyjnych;

18)  uczestnictwo w odbiorach częściowych i końcowym;

19)  doprowadzenie do uzyskania pozwolenia na użytkowanie;

20)  administrowanie nieruchomością:

a)    podejmowanie decyzji i dokonywanie czynności mających na celu zapewnienie właściwej gospodarki ekonomiczno-finansowej nieruchomości,

b)   zapewnienie bezpieczeństwa użytkowania i właściwej eksploatacji nieruchomości,

c)    podejmowanie czynności zmierzających do utrzymania nieruchomości w stanie niepogorszonym zgodnie z jej przeznaczeniem oraz do uzasadnionego inwestowania w tą nieruchomość,

d)   sporządzanie opracowań i ekspertyz ,

e)    doradztwo w zakresie zarządzania nieruchomościami,

f)    uczestnictwo w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego.

 

W celu prawidłowego wykonania przedmiotu umowy Wykonawca część zadań będzie realizował w siedzibie Zamawiającego we wszystkie dni powszednie w wymiarze co najmniej 10 godz. tygodniowo (min. dwie godziny dziennie).

 

2.             termin wykonania zamówienia: od. 1.01.2020 r. do 1.01.2021 r.

3.             warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:

1)       kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej,

2)       dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia:

- Wykonawca lub jego pracownicy posiadają uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi,

- Posiada min. 5-letnie doświadczenia w zakresie kierowania robotami budowlanymi lub pełnienia funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego (w zakresie konstrukcyjno-budowlanym).

3)    sytuacji ekonomicznej i finansowej:

       - ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej nie mniejsze niż 200 tys. złotych, obejmujące swym zakresem przedmiot zamówienia określony w pkt. 1.

4.             wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:

- Aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, 

wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

5.             informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami: .

Wszystkie dokumenty/oświadczenia stanowiące treść oferty składane mogą być tylko pisemnie pocztą, kurierem lub osobiście. Natomiast informacje udzielane Wykonawcom, zapytania, wnioski itp. mogą zostać przesłane na adres email: . zam.publiczne@szpital-kolejowy.com

 

6.             termin związania ofertą: 30 dni

 

7.             opis sposobu przygotowywania ofert:

Ofertę należy złożyć w formie pisemnej, wszystkie dokumenty muszą być podpisane przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy. Wszelkie poprawki, skreślenia w treści oferty należy zaparafować. Dokumenty winny być złożone w formie oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem. Ofertę należy złożyć w zamkniętej i opisanej kopercie „Oferta na wykonanie usługi inspektora nadzoru inwestorskiego”

 

8.             miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert: Ofertę należy złożyć w Sekretariacie Dyrektora SPZOZ Szpitala Kolejowego w Wilkowicach-Bystrej do dnia 9.12.2019r. do godz. 9:00.

 

9.             opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert: Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami oceny ofert:  najniższa cena – 100 %

  

Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania na każdym jego etapie.

Dokumenty jakie należy dołączyć do oferty:

1. Formularz ofertowy – wg. załącznika nr 1 do niniejszego zaproszenia

2. Zaparafowany projekt umowy - wg. załącznika nr 2 do niniejszego zaproszenia

3. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej

4. Podpisaną klauzulę informacyjną – Załącznik nr 3

 

Załączniki:191203insNadz.zip

1. Załącznik nr 1 do zaproszenia - Formularz ofertowy

2. Załącznik nr 2 do zaproszenia - Projekt umowy

3. Załącznik nr 3 do zaproszenia – Klauzula informacyjna

4. Załącznik nr 4 do zaproszenia – Projekt umowy powierzenia danych osobowych