Zapytanie ofertowe - odpady medyczne

Wilkowice, dnia  18.12.2019  r.

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

Na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U.2019.1843 z późn. zm.) Zamawiający – SP ZOZ Szpital Kolejowy w Wilkowicach-Bystrej zwraca się z prośbą o złożenie oferty w celu udzielenia zamówienia na: świadczenie usług usuwania, w tym transportu i utylizacji, odpadów niebezpiecznych i medycznych i innych w łącznej ilości ok. 24 000 kg rocznie.

 1.              Opis przedmiotu zamówienia:

Usługa winna być wykonywana zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012r  „O Odpadach” (t.j. Dz.U. 2019 poz. 701 z późn. zm.).

Transport odpadów z siedziby Zamawiającego do miejsca utylizacji winien być wykonywany   specjalistycznym środkiem transportu Wykonawcy, na koszt Wykonawcy.

Utylizacja odpadów powinna odbywać się zgodnie z zapisami art. 20 Ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. „O odpadach”

 Na powyższą okoliczność Wykonawca powinien przedłożyć stosowny dokument, z którego wynikało będzie, gdzie poddawał będzie unieszkodliwieniu odpady Zamawiającego.

Na czas realizacji zamówienia Wykonawca udostępni nieodpłatnie właściwe kontenery / pojemniki w ilości i o pojemności zapewniającej gromadzenie odpadów w podanej ilości oraz ich usuwanie 2 razy w tygodniu. W przypadku odpadów o kodzie 18 01 02 Wykonawca zobowiązuje się odebrać je w ciągu 72 godzin od momentu zgłoszenia. Odpady o kodzie 18 01 82 Wykonawca zobowiązuje się odebrać w ciągu 24 godzin od momentu zgłoszenia.

Podane ilości odpadów medycznych przeznaczonych do utylizacji są ilościami szacunkowymi. Zamawiający zastrzega sobie prawo zwiększenia  lub zmniejszenia w trakcie realizacji zamówienia zakresu usługi, jeżeli wystąpią niemożliwe do przewidzenia w chwili wszczęcia postępowania okoliczności powodujące, że wykonanie określonej części zamówienia nie będzie ze względów ekonomicznych, organizacyjnych lub technicznych leżało w interesie Zamawiającego

2.              Termin wykonania zamówienia: 12 miesięcy: od 01.01.2020r. do 31.12.2020r.

3.              Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków.

o    Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć wymagane kontenery/pojemniki niezwłocznie po zawarciu umowy.

o    Wykonawca złoży oświadczenie, że:

-              posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli

ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

-               posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponuje osobami zdolnymi do wy­konania zamówienia;

-               znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej za­pewniającej wykonanie zamówienia.

Oferty częściowe niedopuszczone – Zamawiający wymaga złożenia oferty kompleksowej na całość zamówienia.

4.              Na potwierdzenie spełnienia powyższych warunków Zamawiający wymaga złożenia:

1)              kopii odpisu z rejestru działalności gospodarczej,

2)              oświadczenia, dotyczącego spełnienia wymogów określonych w pkt. 3.

5.              Osobami upoważnionymi do kontaktu z Oferentami jest:

Łukasz Wierzbowski: e-mail: zam.publiczne@szpital-kolejowy.com.

6.              Termin związania ofertą: 45 dni od daty składania ofert.

7.              Opis sposobu przygotowywania ofert:

1)              Zamawiający zaznacza, że postępowanie będzie prowadzone w pełnej formie pisemnej. Oferta winna być sporządzona w języku polskim, w sposób czytelny.

2)              Do oferty (wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Zaproszenia) należy dołączyć:

1.              Dokument potwierdzający miejsce , gdzie Wykonawca poddawał będzie unieszkodliwieniu odpady Zamawiającego.

2.              Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy - udzielone osobom nie wymienionym w dokumencie, o którym mowa w pkt 1, a reprezentującym Wykonawcę, w szczególności poprzez podpisywanie/poświadczanie dokumentów składających się na ofertę.

3.               Aktualną koncesję, zezwolenie lub decyzję wymaganą właściwymi przepisami, w tym na zbieranie odpadów z danego województwa, transport odpadów niebezpiecznych oraz utylizację odpadów.

3)              Wymagany termin płatności: nie krótszy niż 60 dni.

8.              Ofertę należy złożyć w formie zszytej (spiętej), w zaklejonej kopercie do dnia 23.12.2019 r. do godz. 7.30 w siedzibie Zamawiającego (sekretariat) - SP ZOZ Szpital Kolejowy w Wilkowicach-Bystrej, ul. Żywiecka 19, 43-365 Wilkowice. Koperta powinna być opatrzona dopiskiem: „Oferta na świadczenie usługi odbioru i utylizację odpadów medycznych i innych – nie otwierać do dnia 23.12.2019 r. do godz. 9.00”.

9.              Kryterium oceny ofert jest cena.

 Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania na każdym jego etapie.

Uwaga Zamawiający dopuszcza złożenie oferty w wersji elektronicznej jeżeli Wykonawca dostarczy wersję papierową najpóźniej następnego dnia

 Dokumenty jakie należy dołączyć do oferty:191218odpad.zip 191220OdpMedPyt.zip

  1. Formularz ofertowy – wg. Załącznika nr 1 do niniejszego zaproszenia.
  2. Zaparafowany projekt umowy - wg załącznika nr 2 do niniejszego zaproszenia.
  3. Podpisaną klauzulę RODO – wg załącznika nr 3 do niniejszego zaproszenia.
  4. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej.