Zapytanie ofertowe - wywóz odpadów komunalnych

 

Wilkowice, dnia 18.12.2019r.

 

 

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

 Na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) Zamawiający – SPZOZ Szpital Kolejowy w Wilkowicach-Bystrej zwraca się z prośbą o złożenie oferty w celu udzielenia zamówienia na wywóz odpadów komunalnych ze SPZOZ Szpitala Kolejowego w Wilkowicach - Bystrej.

  1. opis przedmiotu zamówienia:

Wywóz odpadów ze SPZOZ Szpitala Kolejowego w Wilkowicach-Bystrej.

Wykonawca zobowiązany będzie podstawić i odebrać raz w tygodniu kontener K7 oraz m.in. raz w tygodniu dostarczyć i wywieść 30 worków odbioru selektywnego (120 litrów). Ww. liczba worków jest liczbą szacunkową. Wykonawca zobowiązany będzie elastycznie reagować na zmiany zapotrzebowania (minimalna liczba worków odbieranych worków: 25).

  1. termin wykonania zamówienia: od 1.01.2020 r. do 31.12.2020 r.

  2. warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:

1). posiadają niezbędne uprawnienia;

2). dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

3). sytuacji ekonomicznej i finansowej.

  1. Istotne warunki umowy: termin płatności faktur 30 dni od daty doręczenia prawidłowo wystawionej faktury.

  2. informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami: .

Wszystkie dokumenty/oświadczenia stanowiące treść oferty składane mogą być tylko pisemnie pocztą, kurierem lub osobiście. Natomiast informacje udzielane Wykonawcom, zapytania, wnioski itp. mogą zostać przesłane na adres email: zam.publiczne@szpital-kolejowy.com

  1. termin związania ofertą: 30 dni

 

  1. opis sposobu przygotowywania ofert:

Ofertę należy złożyć w formie pisemnej, wszystkie dokumenty muszą być podpisane przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy. Wszelkie poprawki, skreślenia w treści oferty należy zaparafować. Dokumenty winny być złożone w formie oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem. Ofertę należy złożyć w zamkniętej i opisanej kopercie „wywóz odpadów komunalnych ze SPZOZ Szpitala Kolejowego w Wilkowicach - Bystrej

  1. miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert: Ofertę należy złożyć w Sekretariacie Dyrektora SPZOZ Szpitala Kolejowego w Wilkowicach-Bystrej do dnia 23.12.2019 r. do godz. 12:00.

 

  1. opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert: Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami oceny ofert: najniższa cena.

 

Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania na każdym jego etapie.

 

Dokumenty jakie należy dołączyć do oferty:191218odpKom.zip

1. Formularz ofertowy – wg. załącznika nr 1 do niniejszego zaproszenia

2. Klauzula RODO – wg załącznika nr 2 do niniejszego zaproszenia