Konkurs ofert - dzierżawa parkingów

 

Wilkowice, dnia 07.01.2020r.

 

 

 

O G Ł O S Z E N I E O K O N K U R S I E

 

UWAGA!!! Zmiana SWKO – załącznik nr 1 (projekt umowy) - pobierz załącznik  ZmianaSWKO.doc

 

SPZOZ Szpital Kolejowy w Wilkowicach-Bystrej, 43-365 Wilkowice, ul. Żywiecka 19, działając na podstawie uchwały nr 2232/288/V/2018 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 25.09.2018 r. w sprawie przyjęcia zasad gospodarowania aktywami trwałymi samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, dla których podmiotem tworzącym jest Województwo Śląskie, zmienionej uchwałą nr 804/36/VI/2019 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 17.04.2019r. w sprawie zmiany zasad gospodarowania aktywami trwałymi samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, dla których podmiotem tworzącym jest Województwo Śląskie,

 

Zaprasza do udziału w konkursie ofert na dzierżawę części nieruchomości gruntowej, o łącznej powierzchni 946 m2 , z przeznaczeniem na świadczenie usług parkingowych.

 

 

 

Przedmiot najmu zostanie oddany na okres 3,5 miesiąca.

 

W konkursie mogą wziąć udział podmioty spełniające wymagania określone w Szczegółowych Warunkach Konkursu Ofert dostępnych w siedzibie Szpitala w Wilkowicach przy ulicy Żywieckiej 19, pokój nr 31 oraz na stronie internetowej: www.szpital-kolejowy.com w zakładce ,,OGŁOSZENIA”.

 

Postępowanie konkursowe przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez Dyrektora Szpitala.

 

Oferty należy składać do dnia 13.01.2020r. do godz. 9.00 w zaklejonej kopercie w sekretariacie Dyrekcji SP ZOZ Szpitala Kolejowego w Wilkowicach-Bystrej przy ul. Żywieckiej 19.

 

Otwarcie nastąpi w dniu 13.01.2020r. o godz. 9.15 w pokoju nr 31.

Oferty zostaną rozpatrzone w terminie 3 dni od upływu terminu składania ofert. Ogłoszenie
o rozstrzygnięciu konkursu zostanie ogłoszone na stronie internetowej. Uczestnicy konkursu
zostaną pisemnie powiadomieni o wyborze najkorzystniejszej oferty.

 

SPZOZ Szpital Kolejowy w Wilkowicach-Bystrej zastrzega sobie prawo odwołania lub unieważnienia konkursu ofert bez podania przyczyny, przedłużenia terminu składania ofert oraz zmiany terminu rozstrzygnięcia konkursu.

Dodatkowe informacje o konkursie będą udzielane pod nr tel. 33 812-20-28 w.171

 Załaczniki do pobrania:parking.zip

 Zmiana -  załącznik do pobrania: ZmianaSWKO.doc