Ogłoszenie o przetargu - sprzedaż Aparatu RTG

 

OGŁOSZENIE

 

o przetargu na sprzedaż aktywów trwałych wycofanych z użytkowania w SP ZOZ Szpitalu Kolejowym w Wilkowicach-Bystrej

 

Sprzedający:

SP ZOZ Szpital Kolejowy w Wilkowicach-Bystrej
adres: 43-365 Wilkowice, ul. Żywiecka 19

 

e-mail: renata.wiesner@szpital-kolejowy.com

 

 

 

Przedmiot sprzedaży:

 

Aparat RTG Merkury 332 rok produkcji 2000 o nr seryjny 000082153 za cenę

wywoławczą 24.600,00 zł.

Zgodnie z Art.113 ust.1 ustawy o VAT, Szpital korzysta ze zwolnienia podmiotowego z VAT.

 

Oględziny:

Ze stanem technicznym w/w sprzętu można zapoznać się w siedzibie Szpitala po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu z Działem Nadzoru nad Sprzętem Medycznym pod numerem 33 812 -20 -20 w.171 w godz. 9.00 -13.00 lub pocztą elektroniczną renata.wiesner@szpital-kolejowy.com

 

Składanie i otwarcie ofert:

 

 1. Oferty można składać do dnia 28.02.2020r. do godz. 9.00 w zaklejonej kopercie w sekretariacie

Dyrekcji SP ZOZ Szpitala Kolejowego w Wilkowicach-Bystrej przy ul. Żywieckiej 19

 1. Oferta winna być złożona w kopercie oznaczonej następująco:

,,Oferta na zakup środka trwałego - Aparat RTG

3. Oferta powinna zawier:

 1. Imię i nazwisko oraz adres zamieszkania lub nazwę ( firmę) oraz adres siedziby oferenta

 2. Oferowaną cenę,

 3. Oświadczenie oferenta, że zapoznał się ze stanem technicznym przedmiotu sprzedaży,

 4. Oświadczenie o zapoznaniu się z treścią projektu umowy sprzedaży i jej akceptacją .

 

4. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 28.02.2020r. o godz. 9.15 w siedzibie SP ZOZ Szpitala

Kolejowego w Wilkowicach-Bystrej ul. Żywiecka 19, pok. nr 31.

 

Zastrzeżenia:

 1. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zamknięcia przetargu bez wyboru którejkolwiek z ofert.

 2. Sprzedający zastrzega sobie możliwość odwołania lub zmiany ogłoszenia o przetargu, jak również zmiany warunków przetargu.

 3. Sprzedający zastrzega sobie możliwość unieważnienia przetargu bez podania przyczyny. O unieważnieniu przetargu Zamawiający zawiadomi równocześnie wszystkie podmioty, które:

 • brały udział w przetargu - w przypadku unieważnienia przetargu przed upływem terminu składania ofert;

 • złożyły oferty – w przypadku unieważnienia przetargu po upływie terminu składania ofert.

 1. Szczegółowe warunki przetargu określono w dokumencie ,,szczegółowe warunki przetargu" dostępnym na stronie internetowej sprzedającego www.szpital-kolejowy.com

  Załączniki do pobrania:200130sprzedRTG.zip