Konkurs - badania mikrobiologiczne

 

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT
NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE

(Postępowanie ZP – 4240 – 3/2020)

 

SP ZOZ Szpital Kolejowy w Wilkowicach-Bystrej z siedzibą w (43-365) Wilkowicach przy ul. Żywieckiej 19 ogłasza Konkurs Ofert na świadczenia zdrowotne zgodnie z art. 26 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (t.j. Dz.U.2020.295)

Przedmiot konkursu obejmuje świadczenia zdrowotne w zakresie wykonywania:


diagnostyki laboratoryjnej, w okresie 3 lat od podpisania umowy, na rzecz osób ubezpieczonych i innych uprawnionych, w szczególności z obszaru działania SPZOZ Szpitala Kolejowego w Wilkowicach – Bystrej

 

Termin realizacji umowy:
3 lata od dnia podpisania umowy.

 

 1. Materiały dotyczące Szczegółowych Warunków Konkursu Ofert wraz ze wzorem formularza oferty oraz ze wzorem umowy można odebrać osobiście w siedzibie Udzielającego zamówienia w Wilkowicach ul. Żywiecka 19 pokój nr 31 w godzinach od 7.30 do 14.00, a w wersji elektronicznej dostępne są na stronie internetowej www.szpital-kolejowy.com w zakładce „Ogłoszenia”.

 2. Ewentualne pytania dotyczące Konkursu Ofert prosimy kierować w formie pisemnej na nr fax: 33 812 30 98.

 3. Przyjmujący zamówienie może zwrócić się do Udzielającego pisemnie o wyjaśnienie treści SWKO. Udzielający zamówienie udzieli wyjaśnień niezwłocznie, chyba że prośba o wyjaśnienie treści SWKO wpłynie do Udzielającego zamówienie na mniej niż 4 dni przed terminem składania ofert. Po tym terminie Udzielający zamówienie nie będzie odpowiadał na zapytania.

 4. Udzielający zamówienie przekaże treść zapytań wraz z wyjaśnieniami wszystkim Przyjmującym zamówienie - oferentom, którym przekazano SWKO, bez ujawniania źródła zapytania oraz umieści je na swojej stronie internetowej.

 5. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Udzielający zamówienie może w każdym czasie, lecz nie mniej niż 3 dni przed upływem terminu składania ofert zmodyfikować treść SWKO. Dokonaną modyfikację Udzielający zamówienie przekaże niezwłocznie wszystkim Przyjmującym zamówienie - Oferentom, poprzez zamieszczenie informacji o tym fakcie na swojej stronie internetowej.

 6. Termin składania ofert: upływa dnia 9.03.2020. o godz. 9.15; miejsce składania ofert - w siedzibie Udzielającego zamówienia – Sekretariat.

 7. Otwarcie ofert: 9.03.2020 r. o godz. 9:30 w siedzibie Udzielającego zamówienia – pok. nr 31.

 8. Termin związania ofertą wynosi 30 dni od upływu terminu składania ofert.

 9. Udzielający zamówienia zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu oraz do przesunięcia terminu składania ofert bez podania przyczyny.

 10. Jeżeli oferent, który został wybrany w postępowaniu uchyli się od zawarcia umowy, Udzielający zamówienie wybierze najkorzystniejszą ofertę spośród pozostałych ofert uznanych za ważne.

 11. W toku postępowania konkursowego, do czasu zakończenia postępowania, Oferent może złożyć do komisji konkursowej umotywowany protest w terminie 7 dni roboczych od dnia dokonania zaskarżanej czynności.

 12. Do czasu rozpatrzenia protestu postępowanie konkursowe ulega zawieszeniu, chyba że z treści protestu wynika, że jest on oczywiście bezzasadny.

 13. Komisja konkursowa rozpatruje i rozstrzyga protest w ciągu 7 dni od dnia jego otrzymania i udziela pisemnej odpowiedzi składającemu protest.

 14. Nieuwzględnienie protestu wymaga uzasadnienia.

 15. Informacja o wniesieniu protestu i jego rozstrzygnięciu zostanie niezwłocznie zamieszczona na stronie internetowej Udzielającego zamówienie.

 16. Oferent może złożyć do Udzielającego zamówienia w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia o rozstrzygnięciu postępowania, odwołanie dotyczące rozstrzygnięcia postępowania. Odwołanie wniesione po terminie nie podlega rozpatrzeniu.

 17. Odwołanie rozpatrywane jest w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania. Wniesienie odwołania wstrzymuje zawarcie umowy o udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej do czasu jego rozpatrzenia.

Załączniki:200228LabMikrob.zip

Wilkowice, dnia 28.02.2020 r.