Konkurs ofert na świadczenia zdrowotne w zakresie badań tomografii komputerowej wykonywanych w pomieszczeniach SPZOZ Szpitala Kolejowego w Wilkowicach-Bystrej. Zmiana nr 2.

 

Wilkowice, dnia 4.09.2020 r.

 Dotyczy postępowania konkursowego nr (Postępowanie ZP – 4240 – 7/2020) w przedmiocie udzielenia zamówienia na świadczenia zdrowotne w zakresie badań tomografii komputerowej wykonywanych w pomieszczeniach SPZOZ Szpitala Kolejowego w Wilkowicach-Bystrej oraz obsługi Pracowni Badań Obrazowych Szpitala wraz z dzierżawą części pomieszczeń Pracowni Diagnostyki Obrazowej dla potrzeb Pracowni TK  

 

Szczegółowe Warunki Konkursu Ofert (SWKO) Zmiana nr 2

 

Działając na podstawie ust. 3 i 4 Rozdziału XIV (Wyjaśnianie oraz modyfikacja treści SWKO) ulega zmianie:

1.    Załącznik nr 7 - Wzór umowy o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne .

     Nowy Załącznik nr 7 do SWKO otrzymuje nazwę „Załącznik nr 7 - Wzór umowy o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne Zmieniony”.

 Uwaga! Oferty należy sporządzić według nowego wzoru załącznika.


2.    Załącznik nr 8 - Wzór umowy dzierżawy pomieszczeń.

Nowy Załącznik nr 8 do SWKO otrzymuje nazwę „Nowy Załącznik nr 7 do SWKO otrzymuje nazwę „Załącznik nr 7 - Wzór umowy o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne Zmieniony”.

Uwaga! Oferty należy sporządzić według nowego wzoru załącznika. 

3.    Zastępuje się dotychczasową treść ust. 12 Rozdziału III: Opis przedmiotu konkursu, okres obowiązywania umowy, wymagania odnoszące się do przedmiotu konkursu SWKO treścią:

Dostęp do świadczeń wykonywanych w Pracowni Badań Obrazowych całodobowy w miejscu wykonywania świadczeń: 

a)      badania dostępne w dni robocze w godzinach 7.00 – 14.00 w miejscu wykonywania świadczeń, w godz. 14.00-7.00 na każde telefoniczne wezwanie Zamawiającego; 

b)      badania w dni wolne od pracy i święta dostępne całodobowo na każde telefoniczne wezwanie Zamawiającego; 

c)      lekarz w Pracowni Badań Obrazowych dostępny minimum 3 razy w tygodniu (poniedziałek, środa, piątek), wg. harmonogramu oraz na wezwanie w innym koniecznym uzgodnionym obustronnie terminie”.
 

INFORMACJA O ZMIANIE TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

SPZOZ Szpital Kolejowy w Wilkowicach-Bystrej powiadamia zainteresowane Strony o przesunięciu terminu składania ofert w postępowaniu konkursowym p.n. „Udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne w zakresie badań tomografii komputerowej wykonywanych w pomieszczeniach SPZOZ Szpitala Kolejowego w Wilkowicach-Bystrej oraz obsługi Pracowni Badań Obrazowych Szpitala wraz z dzierżawą części pomieszczeń Pracowni Diagnostyki Obrazowej dla potrzeb Pracowni TK  ”

 Datą obowiązującą jest 14.09.2020r. składanie ofert do godz. 12:00, otwarcie ofert o godzinie 12:15.

Pozostałe zapisy SWKO pozostają bez zmian.

 Nowe załączniki do pobrania: 

 Załaczniki:   20200904