ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY (KONKURS) na świadczenie usług z zakresu transportu sanitarnego

 

Wilkowice, dnia 9.09.2020 r.

 

Dotyczy postępowania na świadczenie usług z zakresu transportu sanitarnego– transport karetką (zespół specjalistyczny)

 

Zmiana treści zapytania ofertowego

 

Zamawiający zmienia treść zapytania ofertowego:

1.    Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego (Wzór umowy).

     Nowy Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego otrzymuje nazwę
    „Załącznik nr 2 Zmieniony”.

 Uwaga! Oferty należy sporządzić z uwzględnieniem nowego wzoru załącznika.


2.    Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego (formularz ofertowy).

Nowy Załącznik nr 1 do SWKO otrzymuje nazwę „Załącznik nr 1 zmieniony”.

Uwaga! Oferty należy sporządzić według nowego wzoru załącznika. 

3.    Zastępuje się dotychczasową treść pkt 3 VII Okres, Czas i sposób wykonywania świadczeń zdrowotnych będących przedmiotem ofert (zaproszenie do złożenia ofert) na: „Usługa transportowa będzie wykonywana na trasie wskazanej w zleceniu lekarskim i liczona od najbliższego dla Zamawiającego miejsca stacjonowania zespołu transportowego do powrotu do najbliższego dla Zamawiającego miejsca stacjonowania zespołu transportowego”. 

4.    Zastępuje się dotychczasową treść IX Kryteria oceny ofert treścią (zaproszenie do złożenia ofert) na: 

    O wyborze najkorzystniejszych ofert zadecyduje:

a)      najniższa cena - 75% (75 punktów):

                         i.     opłata za 1 km wg wzoru: 

(najniższa opłata za 1 km spośród złożonych ofert : opłata za 1 km oferty badanej)x100x40 % 

                       ii.     opłata za 1 godz. efektywnej pracy wg wzoru:

(najniższa opłata za 1 godz. efektywnej pracy spośród złożonych ofert : opłata za 1 godz. efektywnej pracy oferty badanej)x100x35 %

    b)    odległość miejsca stacjonowania zespołu transportowego od siedziby Zamawiającego – 25%: 
( najkrótsza odległość miejsca stacjonowania zespołu transportowego od siedziby Zamawiającego: odległość miejsca stacjonowania zespołu transportowego od siedziby Zamawiającego oferty badanej)x100x25 %

 

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą sumaryczną liczę punktów uzyskanych w ramach poszczególnych kryteriów oceny oferty. Jeżeli nie będzie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, iż dwie lub więcej ofert uzyska taką samą sumaryczna liczbę punktów, tzn. będzie przedstawiać taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybierze ofertę z niższą ceną. 

 

INFORMACJA O ZMIANIE TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

SPZOZ Szpital Kolejowy w Wilkowicach-Bystrej powiadamia zainteresowane Strony o przesunięciu terminu składania ofert w postępowaniu na świadczenie usług z zakresu transportu sanitarnego– transport karetką (zespół specjalistyczny)

  

 Datą obowiązującą jest 15.09.2020r. składanie ofert do godz. 12:00, otwarcie ofert o godzinie 12:15.

 

 Nowe załączniki do pobrania: 

 Załaczniki:   20200909