Zaproszenie do złożenia oferty na usługę zapewnienia ciągłości zasilania Szpitala w energię elektryczną, usługę utrzymania i konserwacji urządzeń elektrycznych i instalacji elektroenergetycznych

 

Wilkowice, dnia  21.10.2020 r.

 

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

 

        Na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843, z późń.zm.) Zamawiający – SPZOZ Szpital Kolejowy w Wilkowicach-Bystrej zwraca się z prośbą o złożenie oferty w celu udzielenia zamówienia na: usługę zapewnienia ciągłości zasilania Szpitala w energię elektryczną, usługę utrzymania i konserwacji urządzeń elektrycznych i instalacji elektroenergetycznych w Szpitalu Kolejowym w Wilkowicach-Bystrej w okresie od 01.12.2020 r. do 31.12.2021 r.

Szczegółowe warunki realizacji zamówienia zawiera załączony projekt umowy. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca podpisał umowę na warunkach określonych w załączonym projekcie.

  

  Załaczniki do pobrania:   20201027