Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Zastępcy Dyrektora do spraw Lecznictwa

  Wilkowice, dnia 15.06.2021r.

OGŁOSZENIE

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Kolejowego w Wilkowicach-Bystrej,
ul. Żywiecka 19, 43-365 Wilkowice,
ogłasza konkurs na stanowisko Zastępcy Dyrektora do spraw Lecznictwa
w niepełnym wymiarze czasu pracy.

 

Konkurs zostanie przeprowadzony w oparciu o następujące akty prawne: art. 49 ust. 1 pkt 2 ust. 2  ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tekst jedn. Dz. U. z 2021r., poz. 711 z późn.zm.), rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 lutego 2012r. r. w sprawie sposobu przeprowadzania konkursu na niektóre stanowiska kierownicze w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą  (tekst jedn. Dz. U. z 2021r., poz. 430), rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 lipca 2011 r. w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami (Dz. U. z 2011r. Nr 151, poz. 896) oraz regulamin komisji konkursowej. 

Wymagane kwalifikacje kandydatów:

§  tytuł zawodowy lekarza i tytuł specjalisty lub specjalizacja II stopnia   

w dziedzinie  medycyny,

§  co najmniej  ośmioletni staż pracy w zawodzie.

 

Kandydaci zgłaszający się do konkursu składają:

§  podanie o przyjęcie na stanowisko objęte  konkursem,

§  dokumenty stwierdzające  kwalifikacje zawodowe wymagane do zajmowanego stanowiska  objętego  konkursem,

§  dokument potwierdzający prawo wykonywania zawodu,

§  opisany przez kandydata przebieg pracy zawodowej, w szczególności potwierdzający  wymagany staż pracy,

§  inne dokumenty, w szczególności  potwierdzające  dorobek 

i kwalifikacje  zawodowe  kandydata,

§  pisemną koncepcję pracy na stanowisku Zastępcy Dyrektora do spraw Lecznictwa,

§  oświadczenie kandydata o braku prawomocnie orzeczonego wobec niego zakazu wykonywania zawodu, zawieszenia prawa wykonywania zawodu, ograniczenia prawa wykonywania zawodu lub zakazu zajmowania określonego stanowiska,

§  oświadczenie o   wyrażeniu   zgody na przetwarzanie  danych osobowych

w celach  przeprowadzania postępowania konkursowego (Załącznik nr 1),

§  podpisaną i opatrzoną datą klauzulę informacyjną zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia    o ochronie danych osobowych nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Załącznik nr 2),

 

Oferty prosimy składać w zamkniętej kopercie w terminie 10 dni od dnia opublikowania ogłoszenia o konkursie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego w Katowicach oraz na stronie internetowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Kolejowego w Wilkowicach-Bystrej pod adresem:

 Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Szpital Kolejowy w Wilkowicach-Bystrej

ul. Żywiecka 19

43-365 Wilkowice

 

Więcej informacji w załączniku

Załączniki:   20210615