Ogłoszenie o przetargu - sprzedaż Samochodu osobowego Fiat Scudo 2.0

 

OGŁOSZENIE

 

        o przetargu na sprzedaż aktywów trwałych wycofanych z użytkowania w SP ZOZ Szpitalu Kolejowym w Wilkowicach-Bystrej

 

Sprzedający:

SP ZOZ Szpital Kolejowy w Wilkowicach-Bystrej
adres: 43-365 Wilkowice, ul. Żywiecka 19

 

e-mail: renata.wiesner@szpital-kolejowy.com

 

 

 

Przedmiot sprzedaży:

 

Samochód osobowy FIAT SCUDO 2.0

nr rejestracyjny SBI 30886   za cenę wywoławczą  7 100,00 zł.

       

      Zgodnie z Art.113 ust.1 ustawy o VAT, Szpital korzysta ze zwolnienia podmiotowego z VAT.

 

 

Oględziny:

Ze stanem technicznym w/w sprzętu można zapoznać się w siedzibie Szpitala po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu z Działem Obsługi Technicznej pod numerem 33 812 -20 -20 w. 133 w godz. 9.00 -13.00 lub pocztą elektroniczną renata.wiesner@szpital-kolejowy.com

 

Składanie i otwarcie ofert:

 

1.   Oferty można składać do dnia 23.08.2021r. do godz. 9.00  w zaklejonej kopercie w sekretariacie

     Dyrekcji SP ZOZ Szpitala Kolejowego w Wilkowicach-Bystrej przy ul. Żywieckiej 19.

2.   Oferta winna być złożona w kopercie oznaczonej następująco:

 ,,Oferta na zakup środka trwałego – Samochód osobowy Fiat SCUDO

       3.  Oferta powinna zawier:

1)          Imię i nazwisko oraz adres zamieszkania lub nazwę ( firmę) oraz adres siedziby oferenta

2)          Oferowaną cenę,

3)          Oświadczenie oferenta, że zapoznał się ze stanem technicznym przedmiotu sprzedaży,

4)          Oświadczenie o zapoznaniu się z treścią projektu umowy sprzedaży i jej akceptacją .

 

        4.   Otwarcie ofert nastąpi w dniu 23.08.2021r. o godz.  9.15  w siedzibie SP ZOZ Szpitala

             Kolejowego w Wilkowicach-Bystrej ul. Żywiecka 19,  pok. nr  5.

 

Zastrzeżenia:

1.         Sprzedający zastrzega sobie prawo do zamknięcia przetargu bez wyboru którejkolwiek z ofert.

2.         Sprzedający zastrzega sobie możliwość odwołania lub zmiany ogłoszenia o przetargu, jak również zmiany warunków przetargu.

3.         Sprzedający zastrzega sobie możliwość unieważnienia przetargu bez podania przyczyny. O unieważnieniu przetargu Zamawiający zawiadomi równocześnie wszystkie podmioty, które:

·         brały udział w przetargu - w przypadku unieważnienia przetargu przed upływem terminu składania ofert;

·         złożyły oferty – w przypadku unieważnienia przetargu po upływie terminu składania ofert.

Szczegółowe warunki przetargu określono w dokumencie ,,szczegółowe warunki przetargu"  dostępnym na stronie internetowej sprzedającego  www.szpital-kolejowy.com

 

Załącznik:   20210806