Ogłaszenie o konkursie na stanowisko Zastępcy Dyrektora do spraw Lecznictwa w niepełnym wymiarze czasu pracy

                                   

Wilkowice, dnia 11.08.2021r.

 

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Kolejowego w Wilkowicach-Bystrej,
ul. Żywiecka 19, 43-365 Wilkowice,
ogłasza ponownie konkurs na stanowisko Zastępcy Dyrektora do spraw Lecznictwa
w niepełnym wymiarze czasu pracy.

 

Konkurs zostanie przeprowadzony w oparciu o następujące akty prawne: art. 49 ust. 1 pkt 2 ust. 2  ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tekst jedn. Dz. U. z 2021r., poz. 711 z późn.zm.), rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 lutego 2012r. r. w sprawie sposobu przeprowadzania konkursu na niektóre stanowiska kierownicze w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą  (tekst jedn. Dz. U. z 2021r., poz. 430), rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 lipca 2011 r. w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami (Dz. U. z 2011r. Nr 151, poz. 896) oraz regulamin komisji konkursowej.

 

Wymagane kwalifikacje kandydatów:

§  tytuł zawodowy lekarza i tytuł specjalisty lub specjalizacja II stopnia   

w dziedzinie  medycyny,

§  co najmniej  ośmioletni staż pracy w zawodzie.

 

Załącznik:   20210811