ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY na usługę inspektora nadzoru inwestorskiego i administrowania nieruchomością.

 

Wilkowice, dnia  21.12.2021r.

 

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

 

Zamawiający – SPZOZ Szpital Kolejowy w Wilkowicach-Bystrej, uwzględniając treść przepisu art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (DZ. U. z 2021 r. poz. 1129 z późń.zm.), zwraca się z prośbą o złożenie oferty w celu udzielenia zamówienia na usługę inspektora nadzoru inwestorskiego i administrowania nieruchomością.

 

 

 

Dokumenty jakie należy dołączyć do oferty:

1. Formularz ofertowy – wg załącznika nr 1 do niniejszego zaproszenia

2. Zaparafowany projekt umowy - wg załącznika nr 2 do niniejszego zaproszenia

3. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej

4. Podpisaną klauzulę informacyjną – Załącznik nr 3

 

Szczegóły oferty, oraz Klauzula RODO do pobrania w załączniku:

Załącznik:    20211221