Zapytanie ofertowe na opracowanie dokumentacji projektowej i koordynatora projektu - zmiana

 Wilkowice, dnia 28.03.2022 r.

 

 

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

 

Zamawiający – SPZOZ Szpital Kolejowy w Wilkowicach-Bystrej, uwzględniając treść przepisu art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (DZ. U. z 2021 r. poz. 1129 z późń.zm.), zwraca się z prośbą o złożenie oferty w celu udzielenia zamówienia na przygotowanie kompletnej dokumentacji, wniosku o dofinansowanie oraz pełnienie roli koordynatora projektu w przypadku wyboru wniosku w ramach naboru wniosków na powierzenie grantu dla Szpitali w ramach projektu pozakonkursowego pn. „Dostępność Plus dla zdrowia” (nr POWR.05.02.00-00-0044/18), realizowanego w ramach PO WER (nr naboru 2/SZP/202), zwanych dalej „Dokumentacją”.

 

I. Opis przedmiotu zamówienia

 

Przygotowanie kompletnej dokumentacji i wniosku o dofinansowanie w ramach Programu Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Działanie 5.2. Dostępność Plus dla zdrowia (POWR.05.02.00-00-0044/18) oraz pełnienie roli koordynatora projektu w przypadku wyboru wniosku.

 

 Załącznik:    20220328

 

Uwaga: zmiana treści zapytania i terminu składania

 

 Załącznik:    20220330