Zamówienie na usługę zimowego utrzymania dróg i parkingów na terenie Szpitala - zmiana

 Wilkowice, dnia  12.10.2022 r.

 

 

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

 

Zamawiający – SPZOZ Szpital Kolejowy w Wilkowicach-Bystrej, uwzględniając treść przepisu art. 2 ust. 1 pkt 1

ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2022 poz. 1710 ze zm.), zwraca

się z prośbą o złożenie oferty w celu udzielenia zamówienia na usługę zimowego utrzymania dróg i parkingów na terenie Szpitala.

 

 

1.             Opis przedmiotu zamówienia: usługa zimowego utrzymania dróg i parkingów na terenie Szpitala. Do zwalczania gołoledzi należy  zastosować sól i piasek.  Powierzchnia 5850 m2 – oznaczona na mapce stanowiącej Załącznik nr 4 do Zaproszenia.

2.             termin wykonania zamówienia: od 1.11.2022 r. do 30.04.2023 r.

3.             Zamawiający przewiduje w okresie obowiązywania umowy:

a)      240 roboczogodzin.

4.             Wynagrodzenie: miesięczne ryczałtowe za gotowość, wynagrodzenie odrębne za każdą rozpoczętą roboczogodzinę świadczenia usługi

5.             warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

             O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:

1)       kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej,

2)       dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

3)    sytuacji ekonomicznej i finansowej:

6.             wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:

            - Aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, 

               wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

7.             informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami: .

Wszystkie dokumenty/oświadczenia stanowiące treść oferty składane mogą być tylko pisemnie pocztą, kurierem lub osobiście. Natomiast informacje udzielane Wykonawcom, zapytania, wnioski itp. mogą zostać przesłane na adres email: . zam.publiczne@szpital-kolejowy.com

 

8.             termin związania ofertą: 60 dni

 

UWAGA: termin składania ofert 19.10.2022 r. godz. 9:00 

 

Załącznik:    20221012