Ogłoszenie - środki czystości

 

Wilkowice, dnia  26.10.2022 r.

 

 

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

Zamawiający – SPZOZ Szpital Kolejowy w Wilkowicach-Bystrej, uwzględniając treść przepisu art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2022 poz. 1710 ze zm.), zwraca się z prośbą o złożenie oferty w celu udzielenia zamówienia na  dostawę środków czystości.

 

1)             opis przedmiotu zamówienia:

a) Przedmiotem zamówienia jest dostawa środków czystości dla potrzeb SPZOZ Szpitala  

     Kolejowego w Wilkowicach-Bystrej w asortymencie i ilościach określonych szczegółowo w załączniku nr 2.

b) Przez dostawę Zamawiający rozumie cykliczne dostawy w okresie trwania umowy zgodnie z zamówieniami   

    Zamawiającego dostosowanymi do jego bieżących potrzeb.

c) Zamawiający zastrzega sobie prawo zmniejszenia w trakcie realizacji określonego w załączniku nr 2  zakresu

    dostaw, jeżeli wystąpią niemożliwe do przewidzenia w chwili wszczęcia postępowania okoliczności  powodujące, że

    wykonanie określonej części zamówienia nie będzie ze względów ekonomicznych, organizacyjnych lub technicznych

     leżało w interesie Zamawiającego.

d) Przedmiot zamówienia został podzielony na  pakiety (zadania). Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych

   na poszczególne pakiety. W ramach pakietów należy zaoferować wszystkie wymienione  pozycje. Nie wypełnienie

   którejkolwiek z pozycji w ramach pakietu będzie skutkowało odrzuceniem oferty na określony pakiet

 

 

Załącznik:    20221026