OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE (Postępowanie ZP – 4240 – 6/2023)

 

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT
NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE

(Postępowanie ZP – 4240 – 6/2023)

 

SP ZOZ Szpital Kolejowy w Wilkowicach-Bystrej z siedzibą w (43-365) Wilkowicach  przy ul. Żywieckiej 19 ogłasza Konkurs Ofert na świadczenia zdrowotne zgodnie z art. 26 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 633 z późn. zm.))

Przedmiot konkursu jest:

 

diagnostyki laboratoryjnej, w okresie 3 lat od podpisania umowy, na rzecz osób ubezpieczonych i innych uprawnionych, w szczególności z obszaru działania SPZOZ Szpitala Kolejowego w Wilkowicach – Bystrej - powtórka

 

Termin realizacji umowy:
 Zgodnie z SWKO

 

1.        Materiały dotyczące Szczegółowych Warunków Konkursu Ofert wraz ze wzorem formularza oferty oraz ze wzorem umowy można odebrać osobiście w siedzibie Udzielającego zamówienia w Wilkowicach ul. Żywiecka  19 pokój nr 31 w godzinach od 7.30 do 14.00, a w wersji elektronicznej dostępne są na stronie internetowej www.szpital-kolejowy.com w zakładce „Ogłoszenia”.

2.        Ewentualne pytania dotyczące Konkursu Ofert prosimy kierować w formie pisemnej na nr fax: 33 812 30 98.

3.        Oferent może zwrócić się do Zamawiającego pisemnie o wyjaśnienie treści SWKO. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, chyba że prośba o wyjaśnienie treści SWKO wpłynie do Zamawiającego na mniej niż 4 dni przed terminem składania ofert. Po tym terminie Zamawiający nie będzie odpowiadał na zapytania.

4.        Zamawiający przekaże treść zapytań wraz z wyjaśnieniami wszystkim Oferentom, którym przekazano SWKO, bez ujawniania źródła zapytania oraz umieści je na swojej stronie internetowej.

5.        W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający może w każdym czasie, lecz nie mniej niż 3 dni przed upływem terminu składania ofert zmodyfikować treść SWKO. Dokonaną modyfikację Zamawiający przekaże niezwłocznie wszystkim Oferentom, którym przekazano SWKO i umieści ją na swojej stronie internetowej.

6.         Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami (bez ujawniania źródła zapytania) Zamawiając zamieści na stronie internetowej www.szpital-kolejowy.com w zakładce „Ogłoszenia”.

7.        Informacje dotyczące Konkursu Ofert, łącznie z ogłoszeniem wyniku konkursu, Udzielający zamówienia będzie zamieszczał na stronie internetowej www.szpital-kolejowy.com w zakładce „Ogłoszenia”.

8.        Termin składania ofert: upływa dnia 3.04.2023 r. o godz. 9.15 w siedzibie Udzielającego zamówienia – Sekretariat.

9.        Otwarcie ofert: 3.04.2023 r. o godz. 9.30 w siedzibie Udzielającego zamówienia – pok. nr 31.

10.    Termin związania ofertą wynosi 30 dni od upływu terminu składania ofert.

11.    Zamawiając zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu oraz do przesunięcia terminu składania ofert bez podania przyczyny.

12.    Jeżeli oferent, który został wybrany w postępowaniu uchyli się od zawarcia umowy, Zamawiający  wybierze najkorzystniejszą ofertę spośród pozostałych ofert uznanych za ważne.

13.    W toku postępowania konkursowego, do czasu zakończenia postępowania, Oferent może złożyć do komisji konkursowej umotywowany protest w terminie 7 dni roboczych od dnia dokonania zaskarżanej czynności.

14.    Do czasu rozpatrzenia protestu postępowanie konkursowe ulega zawieszeniu, chyba że z treści protestu wynika, że jest on oczywiście bezzasadny.

15.    Komisja konkursowa rozpatruje i rozstrzyga protest w ciągu 7 dni od dnia jego otrzymania i udziela pisemnej odpowiedzi składającemu protest.

16.    Nieuwzględnienie protestu wymaga uzasadnienia.

17.    Informacja o wniesieniu protestu i jego rozstrzygnięciu zostanie niezwłocznie zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego.

18.    Oferent może złożyć do Zamawiającego w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia o rozstrzygnięciu postępowania, odwołanie dotyczące rozstrzygnięcia postępowania. Odwołanie wniesione po terminie nie podlega rozpatrzeniu.

19.    Odwołanie rozpatrywane jest w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania. Wniesienie odwołania wstrzymuje zawarcie umowy o udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej do czasu jego rozpatrzenia.

 

Wilkowice, dnia 23.03.2023 r.

Szczegóły w załączniku:   20230323

odpowiedzi nr 1:   20230329