Zapytanie ofertowe - wózki

 

 

Wilkowice, 23.05.2023 r.

 

 

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

Zamawiający – SPZOZ Szpital Kolejowy w Wilkowicach-Bystrej, uwzględniając treść przepisu art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (.j. Dz.U z 2022 r., poz. 1710  ze zm.), zwraca się z prośbą o złożenie oferty w celu udzielenia zamówienia na dostawę wózków platformowych

 

1)             opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa wózków platformowych:

a)       Wózek nożycowy platformowy (udźwig min. 350 kg, unoszenie min. 1390 mm, wymiary podestu nie mniejsze niż 50x81x50 cm, wysokość raczki podestu: nie mniej niż 97,5 cm, minimalna wysokość podestu: 40 cm, wzmocnione koła z blokada, szczelna pompka nożna umożliwiająca regulowanie wysokości podestu) – 1 szt.,

b)       Wózek nożycowy platformowy (udźwig min. 500 kg, unoszenie min. 855 mm, wymiary podestu nie mniejsze niż 91x51x50 cm, wysokość raczki podestu: nie mniej niż 95 cm, minimalna wysokość podestu: 34 cm, wzmocnione koła z blokada, szczelna pompka nożna umożliwiająca regulowanie wysokości podestu) – 6 szt.,

c)       Wózek transportowy elektryczny z unoszoną platformą (udźwig min. 600 kg, unoszenie min. 82 cm, podestu min. 100x70 cm, minimalna wysokość podestu: 29 cm, pompka nożna umożliwiająca regulowanie wysokości podestu, elektryczny napęd- min. moc silnika 270W, baterie min. 18 Ah) – 2 szt.

 

2)             termin wykonania zamówienia: 21 dni od dnia podpisania umowy

 

3)             warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

             O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:

a)       dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

b)       sytuacji ekonomicznej i finansowej.

 

4)             wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:

           Aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej ,

           wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

 

5)             informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami: .

Wszystkie dokumenty/oświadczenia stanowiące treść oferty składane mogą być:

a)       pisemnie pocztą, kurierem lub osobiście.

b)       w wersji elektronicznej (podpisane podpisem kwalifikowanym, profilem zaufanym lub osobistym - zgodnie art. 78 [1] ustawy Kodeks cywilny - t.j. Dz.U.2022.1360 z późn. zm.) na adres email: zam.publiczne@szpital-kolejowy.com.

6)             termin związania ofertą: 30 dni

 

7)             opis sposobu przygotowywania ofert:

Ofertę należy złożyć w formie:

a)       pisemnej, wszystkie dokumenty muszą być podpisane przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy. Wszelkie poprawki, skreślenia w treści oferty należy zaparafować. Dokumenty winny być złożone w formie oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem. Ofertę należy złożyć w zamkniętej i opisanej kopercie „Oferta na wózki platformowe”;

b)       elektronicznej (oferta opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym zgodnie z art. 78 [1] kodeksu cywilnego), jak również w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. Wszystkie dokumenty muszą być podpisane przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy (kwalifikowany podpis elektroniczny, podpis zaufany lub osobisty). Ofertę w wersji elektronicznej (plik tekstowy) należy przesłać na adres email: zam.publiczne@szpital-kolejowy.com. Oferta winna być zabezpieczona hasłem - Zamawiający zaleca zaszyfrowanie plików w formacie ZIP-7 (hasło Oferent przekaże Zamawiającemu po upływie terminu składania ofert za pomocą wiadomości email - nie później jednak niż do godziny po terminie składania ofert). W przypadku wcześniejszego przekazania Zamawiającemu hasła za pomocą wiadomości email tub braku zabezpieczenia pliku/plików hasłem, Oferent nie będzie wnosił Jakichkolwiek zarzutów i roszczeń w przypadku wcześniejszego zapoznania się z ofertą przez Zamawiającego.

8)             miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert:

Ofertę należy złożyć:

a)               w Sekretariacie Dyrektora SPZOZ Szpitala Kolejowego w Wilkowicach-Bystrej (wersja pisemna);

b)               na adres email:  zam.publiczne@szpital-kolejowy.com (wersja elektroniczna)

- do dnia 30.05.2023 r. do godz. 9:00

Uwaga: Zamawiający wyraża zgodę na złożenie oferty w wersji podpisanego skanu oferty na adres email: zam.publiczne@szpital-kolejowy.com (termin złożenia ofert), a następnie dostarczenie w wersji papierowej, nie później jednak niż do dnia 30,05.2023 r., pod rygorem odrzucenia oferty.

 

9)              opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert: Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami oceny ofert: 

najniższa cena 90 % (cena najniższa spośród złożonych ofert : cena oferty badanej x 100  x 90 %,

termin dostawy 10% (do 7 dni licząc od dnia podpisania umowy – 10 pkt, do 14 dni licząc od dnia podpisania umowy – 5 pkt, do 21 dni licząc od dnia podpisania umowy - 0 pkt)

W przypadku gdy Wykonawca w formularzu ofertowym nie wskaże terminu dostawy (liczby dni) Zamawiający uzna, że Wykonawca oferuje dostawę w 21 dni (Wykonawca otrzyma 0 pkt).

 

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą sumaryczną liczę punktów uzyskanych w ramach poszczególnych kryteriów oceny oferty. Jeżeli nie będzie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, iż dwie lub więcej ofert uzyska taką samą sumaryczna liczbę punktów, tzn. będzie przedstawiać taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybierze ofertę z niższą ceną.

 

UWAGA:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania postępowania wszczętego w oparciu o Zapytanie ofertowe i zakończenia postępowania bez podawania przyczyn.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany warunków postępowania wszczętego w oparciu o Zapytanie ofertowe.

Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania bez podania przyczyny. O unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający zawiadomi równocześnie wszystkich Wykonawców, którzy:

  1. ubiegali się o udzielenie zamówienia - w przypadku unieważnienia postępowania przed upływem terminu składania ofert,
  2. złożyli oferty – w przypadku unieważnienia postępowania po upływie terminu składania ofert.

Oferentom/Wykonawcom nie przysługuje wynagrodzenie/zwrot kosztów w związku z udziałem w postępowaniu.

Zamawiający zastrzega możliwość zmiany warunków postępowania wszczętego w oparciu o Zapytanie ofertowe.

 

Dokumenty jakie należy dołączyć do oferty:

1. Formularz ofertowy – wg. załącznika nr 1 do niniejszego zaproszenia.

2. Zaparafowany projekt umowy - wg. załącznika nr 2 do niniejszego zaproszenia.

3. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej.

4. Podpisaną klauzulę RODO - Załącznik nr 3.

 

  Szczegóły w załączniku:   20230523