Realizowane Projekty

 

Nazwa Beneficjenta: SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ SZPITAL KOLEJOWY W WILKOWICACH-BYSTREJ

 

 

Realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich: Poprawa jakości stanowisk pracy i działania szkoleniowe narzędziem eliminowania czynników ryzyka w miejscu pracy i promowania aktywności zawodowej. Zdrowy pracownik - bezpieczniejszy pacjent.

Oś priorytetowa: VIII. Regionalne kadry gospodarki opartej na wiedzy dla działania: 8.3. Poprawa dostępu do profilaktyki, diagnostyki i rehabilitacji leczniczej ułatwiającej pozostanie w zatrudnieniu i powrót do pracy dla poddziałania: 8.3.2. Realizowanie aktywizacji zawodowej poprzez zapewnienie właściwej opieki zdrowotnej.

 

Celem projektu jest: Ułatwienie pozostania w zatrudnieniu pracownikom Beneficjenta poprzez eliminowania zdrowotnych czynników ryzyka w miejscu pracy.

 

Cel projektu zostanie osiągnięty poprzez modernizację i poprawę ergonomiczności stanowisk pracy na których stwierdzono

występowanie czynników ryzyka zdrowotnego (Zadanie 1) oraz przeprowadzenie szkoleń dla Personelu (Zadanie 2). Działania szkoleniowo-edukacyjne związane z eliminacją występujących w środowisku pracy zagrożeń i czynników uciążliwych. Osoby zatrudnione w sektorze opieki zdrowotnej stanowią szczególną grupę eksponowaną na szereg czynników szkodliwych (również te związane z wykorzystaniem technologii IT), co naraża ich na różnego typu schorzenia i wypadki, stąd Szpital stara się podejmować działania zmierzające do zapewnienia optymalnych warunków pracy. Zadania wynikają bezpośrednio z celu głównego i przyczynią się do jego realizacji, i mają charakter prozdrowotny. Szpital jest podmiotem wykonującym działalność leczniczą w zakresie lecznictwa stacjonarnego, specjalistycznej opieki ambulatoryjnej w dziedzinie kardiologii, neurologii, pulmonologii, chorób wewnętrznych, rehabilitacji oraz opieki paliatywnej.

Wsparcie w Projekcie zostanie skierowane do Personelu Szpitala, w przypadkach w których stwierdzono występowanie czynników ryzyka zdrowotnego na stanowiskach pracy.

Na dzień przed składaniem Wniosku Szpital zatrudnia:

Ogółem: 199 (K-181, M-18).

Osoby 50+: 95 (K-85, M-10).

Osoby w wieku aktywności zawodowej - 15 lat doświadczenia zawodowego: 147 (K-134, M-13).

Osoby niepełnosprawne: 13 (K-10, M-3).

Osoby ze stwierdzoną chorobę zawodową: 2 (K-1, M-1).

Osoby u których występuje ryzyko zachorowania na pylicę, ubytek słuchu, zespół wibracyjny, choroby układu ruchu: 2 (K-1, M-1).

Osoby muszące stosować okulary: 139 (K-129, M-10).

Zgodnie z zasadami pracy występującymi u Beneficjenta, przeprowadzaną „Analizą” i analizą efektywności zdiagnozowano możliwości:

- część wyposażenia będzie przypisana indywidualnie do konkretnych osób,

- część wyposażenia będzie wykorzystywana przez więcej jak jedną osobę,

- część stanowisk nie wymagała doposażenia.

Szpital jest posadowiony na zboczach góry Magurka. Różnica wysokości pomiędzy wjazdem do Szpitala, a górną granicą nieruchomości wynosi około 29 m. Na powierzchni 4,2709 ha znajdują się budynki (o łącznej powierzchni zabudowy 3.161m2), a na pozostałej części, o łącznej powierzchni 3,9548 ha, znajdują się: ogród ze ścieżkami ogrodowymi, tereny leśne ze ścieżkami, droga dojazdowa, parkingi, powierzchnie utwardzone, chodniki z biegami schodów terenowych.

 

Wartość projektu: 549 731,59 zł.

 

Dofinansowanie projektu z UE: 483 763,79 zł.