Realizowane Projekty

Zdrowy pracownik - bezpieczniejszy pacjent II

 

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Kolejowy w Wilkowicach-Bystrej realizuje projekt pn. „Zdrowy pracownik - bezpieczniejszy pacjent II”. Projekt jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Społeczny), dla osi priorytetowej: VIII. Regionalne kadry gospodarki opartej na wiedzy dla działania: 8.3. Poprawa dostępu do profilaktyki, diagnostyki i rehabilitacji leczniczej ułatwiającej pozostanie w zatrudnieniu i powrót do pracy dla poddziałania: 8.3.2. Realizowanie aktywizacji zawodowej poprzez zapewnienie właściwej opieki zdrowotnej, nr projektu: WND-RPSL.08.03.02-24-00AF/22-002.

Celem głównym projektu jest eliminowanie zdrowotnych czynników ryzyka w miejscu pracy oraz poprawa dostępu do profilaktyki leczniczej co pozwoli na ułatwienie pozostania 27 pracowników (K-14, M-13) w zatrudnieniu. Cel będzie realizowany poprzez działania prewencyjne - modernizację i poprawę ergonomiczności stanowisk pracy, na których stwierdzono występowanie czynników ryzyka zdrowotnego - oraz działania świadomościowe - edukacyjno - szkoleniowe z zakresu zdrowotnych czynników ryzyka w miejscu pracy. Osoby zatrudnione w sektorze opieki zdrowotnej stanowią szczególną grupę eksponowaną na szereg czynników szkodliwych co naraża ich na różnego typu schorzenia i wypadki, stąd Szpital stara się podejmować działania zmierzające do zapewnienia optymalnych warunków pracy. Zadania wynikają bezpośrednio z celu głównego i przyczynią się do jego realizacji i mają charakter prozdrowotny.

Okres realizacji: 01.03.2023r. - 31.08.2023r.

 

Wartość projektu ogółem: 108 625,00 PLN, w tym dofinansowanie z UE 92 331,25 PLN oraz wkład własny 16 293,75 PLN.

 

Fundusz Przeciwdziałania COVID-19

 

Montaż zbiornika na ciekły tlen medyczny wraz z wykonaniem przyłącza i nowej wewnętrznej instalacji tlenowej w związku z COVID-19  

 

Projekty z udziałem UM

Modernizacja zachodniej klatki schodowej i dostosowanie jej do przepisów ochrony p.pożarowej - II etap 

 

Modernizacja zachodniej klatki schodowej i dostosowanie jej do przepisów ochrony p.pożarowej - I etap

 

Modernizacja dachu budynku SP ZOZ Szpitala Kolejowego w Wilkowicach-Bystrej  

 

Modernizacja estakady - przy Izbie Przyjęć w Szpitalu Kolejowym w Wilkwicach-Bystrej

 

  Wymiana poziomu instalacji wodociągowej, jej rozdział na cele socjalne i przeciwpożarowe, wraz z wymianą hydrantów wewnętrznych i instalacji zasilającej hydranty w budynku głównym SP  

 

Modernizacja klatki schodowej i dostosowanie jej do przepisów ochtony przeciepożarowej - budynek główny SP ZOZ Szpitala kolejowego w WIlkowicach-Bystrej

 

   Dostosowanie obiektu SP ZOZ Szpitala Kolejowego w Wilkowicach-Bystrej dla potrzeb osób niepełnosprawnych - schody terenowe

 

  Modernizacja i dostosowanie drogi dojazdowej do wymogów przeciwpożarowych, dla potrzeb bezpieczeństwa transportu chorych do Izby Przyjęć przez Zespoły Ratownictwa Medycznego do budynku głównego SP ZOZ Szpitala Kolejowego w Wilkowicah-Bystrej wraz ze stanowiskami parkingowymi

  

  Zakup cyfrowego aparatu RTG wraz z dostosowaniem pomieszczeń Pracowni Diagnostyki 

 

Zakup Automatycznej myjni do endoskopów na potrzeby Pracowni Endoskopowej SP ZOZ Szpitala Kolejowego w Wilkowicach-Bystrej

 

  Przebudowa rozdzielni prądu SP ZOZ Szpitala Kolejowego w Wilkowicach-Bystrej

 

     

Projekty z udziałem UE

Poprawa jakości stanowisk pracy i działania szkoleniowe narzędziem eliminowania czynników ryzyka w miejscu pracy i promowania aktywności zawodowej.

Projekty z udziałem PFRON

Dostosowanie dla potrzeb osób niepełnosprawnych, obiektu SP ZOZ Szpitala Kolejowego w Wilkowicach-Bystrej

 

Zrealizowane zadania:

 

Przebudowa łazienek dla osób niepełnosprawnych na Oddziale Opieki Paliatywnej, Oddziale Neurologicznym i Kardiologicznym

 

Modernizacja windy  przy Izbie Przyjęć

 

Przebudowa łazienek dla osób niepełnosprawnych na Oddziałach: Wewnętrznym, Pulmonologicznym, Rehabilitacji Neurologicznej, Sali Intensywnej Opieki Kardiologicznej oraz przy Izbie Przyjęć i łazienki Ogólnodostępnej (Poziom 0)

 

Modernizacja i wykonanie strefy wejścia głównego wraz ze schodami, murami oporowymi, tarasem zewnętrznym i windą - I część

 

Modernizacja i wykonanie strefy wejścia głównego wraz ze schodami, murami oporowymi, tarasem zewnętrznym i windą - II część

 

Dostosowanie stolarki drzwiowej dla osób niepełnosprawnych przy Izbie Przyjęć, Rejestracji Przychodni Szpitalnej i Oddziale Opieki Paliatywnej

 

Budżet Obywatelski Województwa Śląskiego

I Edycja Budżetu Obywatelskiego Województwa Śląskiego

 

III Edycja Budżetu Obywatelskiego Województwa Śląskiego

 

Realizowane zadania:

Rewitalizacja budynku portierni i budynku technicznego Szpitala Kolejowego w Wilkowicach wraz z wykonaniem zielonego eko-parkingu na 20 miejsc

 

Dobra energia - Czyste powietrze - Fotowoltaika w zpitalu Kolejowym w Wilkowicach

  Inne

 Programy Rozwojowe dla Studentów Pielęgniarstwa i Położnictwa  


Projekt "Kompetencje zamawiane - Pielęgniarstwo od kształcenia do zatrudnienia