Dostępność

Deklaracja dostępności

Wstęp Deklaracji

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Kolejowy w Wilkowcach-Bystrej zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z Ustawą z dnia 04 kwietnia 2019r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Biuletynu Informacji Publicznej SP ZOZ Szpitala-Kolejowego w Wilkowicach-Bystrej.

Dane teleadresowe podmiotu publicznego:
43-365 Wilkowice, ul. Żywiecka 19
Tel.: 33 81 22 020
e-mail: biuro@szpital-kolejowy.com
Strona internetowa: https://bip-slaskie.pl/skbys/

Daty publikacji i aktualizacji
Data publikacji strony internetowej: 2018-09-14
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-09-23

Statut pod względem zgodności z ustawą
Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 04 kwietnia 2019r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacjach mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:
• część plików nie jest dostępna cyfrowo,
• brak odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów. Wyłączenia:
• część materiału graficznego – skany dokumentów – zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej
Oświadczenie sporządzono dnia : 2020-09-21.
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Skróty klawiaturowe
Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.
Ponowne załadowanie zawartości strony: Ctrl + F5
Przejście do następnego elementu możliwego do kliknięcia: Tab
Przejście do poprzedniego elementu możliwego do kliknięcia: Shift + Tab
Wykonanie domyślnej akcji, zwykle wciśnięcie przycisku: Enter Przewijanie widocznej części strony: Pg up / Pg dn
Do wyszukiwarki można się przenieść za pomocą skrótu ‘/’.

Serwis nie jest wyposażony w mechanizmy ułatwiające przeglądanie treści przez osoby niedowidzące: zmiana wielkości czcionki, zmiana kontrastu.

Serwis posiada dedykowaną wersję strony zbudowaną w oparciu o metodę „Responsive Web Design”, w skrócie RWD. Metoda ta sprawia, że w przypadku korzystania z urządzeń mobilnych serwis automatycznie dostosowuje wyświetlanie do rozdzielczości oraz wielkości ekranu. Nie wymaga powiększania, ani przewijania w kierunku poziomym. W urządzeniach takich jak tablety, smartfony, telefony komórkowe serwis jest znacznie bardziej czytelny i przyjazny w obsłudze.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe
W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest administrator strony biuro@szpital-kolejowy.com
Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury
Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu itp.

Żądanie powinno zawierać:
– dane osoby zgłaszającej żądanie,
– wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi, – sposób kontaktu,
– osoba zgłaszająca potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.
Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę w sprawie zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej https://www.rpo.gov.pl/pl/content/kontakt-przyjmujemy-sprawy-do-rpo

Dostępność architektoniczna

Informacja o dostępności wejścia do budynku:
Szpital mieści się w budynku pięciokondygnacyjnym.

Szpital dysponuje trzema wejściami do budynku. Główne wejście do budynku od strony ulicy Żywieckiej przeznaczone jest dla pacjentów poradni specjalistycznych, osób odwiedzających oraz osób kierujących się do administracji Szpitala. W chwili obecnej, ze względu na sytuację epidemii, wejście to jest zamknięte i otwierane na wezwanie domofonem.
Drugie wejście znajduje się od tyłu budynku (parking wewnętrzny) i przeznaczone jest dla służb ratowniczych i kierownictwa Szpitala.

Trzecie wejście znajduje się z boku budynku do piwnic Szpitala i przeznaczone jest dla służb technicznych Szpitala.

Pierwsze wejście nie posiada podjazdu z platformą przystosowaną dla osób niepełnosprawnych. Pozostałe wejścia są na poziomie gruntu.

Informacja o dostępności korytarza, schodów i wind:

Szpital posiada dwie widy, z czego jedna obsługuje wszystkie pięć kondygnacji (piwnica, wysoki parter i trzy piętra), a druga tylko trzy poziomy (piętra od 1 do 3). Klatki schodowe i toalety są w trakcie dostosowania do przemieszczania się osób niepełnosprawnych na wózkach inwalidzkich, oraz dla osób z niepełnosprawnością.

Informacja o dostosowaniach informacji głosowych, pętlach indukcyjnych:
Szpital nie posiada takich dostosowań.

Informacja o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych:

Szpital posiada 6 miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych: na parkingu wewnętrznym z tyłu budynku znajduje się jedno oznakowane symbolem P-20 miejsce parkingowe dla osoby niepełnosprawnej oraz na parkingu przed budynkiem znajduje się 5 miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym:

Zgodnie z art. 20a ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721 ze zm.) – osoba niepełnosprawna wraz z psem asystującym ma prawo wstępu do obiektów użyteczności publicznej, w szczególności: budynków i ich otoczenia przeznaczonych na potrzeby administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości, kultury, oświaty, szkolnictwa wyższego, nauki, opieki zdrowotnej, opieki społecznej i socjalnej, obsługi bankowej, handlu, gastronomii, usług, turystyki, sportu, obsługi pasażerów w transporcie kolejowym, drogowym, lotniczym, morskim lub wodnym śródlądowym, świadczenia usług pocztowych lub telekomunikacyjnych oraz innych ogólnodostępnych budynków przeznaczonych do wykonywania podobnych funkcji, w tym także budynków biurowych i socjalnych.

Warunkiem skorzystania z uprawnienia jest wyposażenie psa asystującego w uprząż oraz posiadanie przez osobę niepełnosprawną certyfikatu potwierdzającego status psa asystującego i zaświadczenia o wykonaniu wymaganych szczepień weterynaryjnych.

Informacja o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online:
Szpital nie posiada tłumacza języka migowego.

Raport dostępności

MINISTERSTWO FUNDUSZY I POLITYKI REGIONALNEJ
ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa
Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego

Nazwa i adres podmiotu publicznego
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Kolejowy w Wilkowicach – Bystrej, u. Żywiecka 19, 43-365 Wilkowice

Numer identyfikacyjny REGON
01065717500000

Stan w dniu 01.01.2021 r.
Termin przekazania: do 31.03.2021 r.

Dane kontaktowe
E-mail sekretariatu podmiotu
biuro@szpital-kolejowy.com
E-mail kontaktowy osoby, która wypełniła formularz
grazyna.teda@szpital-kolejowy.com
Telefon kontaktowy
338123098
Data
2021-03-30
Miejscowość
Wilkowice

Lokalizacja siedziby podmiotu
Województwo
WOJ. ŚLĄSKIE
Powiat
Powiat bielski
Gmina
Wilkowice (gmina wiejska)
Podmiot zobowiązany do złożenia raportu o stanie dostępności na podstawie art. 11 ust. 4. ustawy o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (UzD) do: [ X ]2) wojewody

Dział 1. Dostępność architektoniczna
Liczba budynków, w których podmiot prowadzi podstawową działalność i/lub obsługę interesantów: 1
1. Czy podmiot zapewnia w tym budynku (tych budynkach) wolne od barier poziome i pionowe przestrzenie komunikacyjne?
[ X ] TAK
2. Czy podmiot zastosował w tym budynku (tych budynkach) rozwiązania architektoniczne, środki techniczne lub posiada zainstalowane urządzenia, które umożliwiają dostęp do wszystkich pomieszczeń, z wyłączeniem pomieszczeń technicznych?
[ X ] TAK
3. Czy podmiot zapewnia w tym budynku (tych budynkach) informację na temat rozkładu pomieszczeń, co najmniej w sposób wizualny i dotykowy lub głosowy?
[ X ] TAK
4. Czy podmiot zapewnia (umożliwia, dopuszcza) wstęp do tego budynku (tych budynków) osobie korzystającej z psa asystującego?
[ X ] TAK
5. Czy podmiot zapewnia w przypadku tego budynku (tych budynków) osobom ze szczególnymi potrzebami możliwość ewakuacji lub uratowania w inny sposób?
[ X ]TAK
Komentarze i uwagi dotyczące dostępności architektonicznej
Szpital posiada pozbawione barier i dostosowane dla osób ze szczególnymi potrzebami drogi ewakuacyjne. Wyznaczone są punkty zbiórki ewakuowanych.

Dział 2. Dostępność cyfrowa
1. Liczba prowadzonych stron internetowych i udostępnianych aplikacji mobilnych, dla których podmiot posiada deklarację dostępności
Liczba stron: 1
Liczba aplikacji: 0
Strony internetowe i aplikacje mobilne, dla których podmiot posiada deklarację dostępności
ID a11y-url www.szpital-kolejowy.com
ID a11y-status [ X ] Częściowo zgodna
ID a11y-data-sporzadzenie 2020-09-21
2. Liczba prowadzonych stron internetowych i udostępnianych aplikacji mobilnych, dla których podmiot nie posiada deklaracji dostępności
Liczba stron: 0
Liczba aplikacji: 0

Prosimy o podanie informacji dotyczących stron, dla których podmiot nie posiada deklaracji dostępności:

Prosimy o podanie informacji dotyczących aplikacji, dla których podmiot nie posiada deklaracji dostępności:
Komentarze i uwagi dotyczące dostępności cyfrowej
Szpital jest w trakcie zmiany strony internetowej. Nowa strona będzie spełniać wszystkie wymogi dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami.

Dział 3. Dostępność informacyjno-komunikacyjna
1. Czy podmiot zapewnia osobom ze szczególnymi potrzebami obsługę z wykorzystaniem niżej wymienionych sposobów/środków wspierających komunikowanie się?
a. Kontakt telefoniczny [ X ] TAK
b. Kontakt korespondencyjny [ X ] TAK
c. Przesyłanie wiadomości tekstowych, w tym z wykorzystaniem wiadomości SMS, MMS lub komunikatorów internetowych [ X ] TAK
d . Komunikacja audiowizualna, w tym z wykorzystaniem komunikatorów
internetowych [ X ] NIE
e. Przesyłanie faksów [ X ] TAK
f. Wykorzystanie tłumacza języka migowego przez strony internetowe i/lub aplikacje (tłumaczenie online) [ X ] NIE
g . Pomoc tłumacza języka migowego – kontakt osobisty [ X ] TAK
W przypadku zaznaczenia odpowiedzi „TAK” – prosimy określić w jakim czasie od
zgłoszenia potrzeby podmiot zapewnia kontakt osobisty z tłumaczem języka
migowego: [ X ]w ciągu 2-3 dni roboczych
h. Kontakt z pomocą tłumacza-przewodnika (kontakt osobisty) [ X ] NIE
2. Czy podmiot posiada urządzenia lub środki techniczne do obsługi osób słabosłyszących, takich jak np. pętle indukcyjne, systemy FM, systemy na podczerwień (IR), systemy Bluetooth?
[ X ] NIE
Liczba prowadzonych przez podmiot stron internetowych: 1
3. Czy podmiot zapewnia na tej stronie internetowej (tych stronach internetowych) informację o zakresie swojej działalności (głównych zadaniach podmiotu) w postaci:
a. tekstu odczytywalnego maszynowo?
[ X ] NIE
b. nagrania treści w polskim języku migowym (PJM) w postaci pliku wideo?
[ X ]NIE
c. informacji w tekście łatwym do czytania (ETR)? [ X ] NIE
4. Czy podmiot zapewniał w okresie sprawozdawczym – tj. od 20.09.2019 r. do 01.01.2021 r. – na wniosek osoby ze szczególnymi potrzebami możliwość komunikacji w formie określonej w tym wniosku?
[ X ] NIE

Dział 4. Informacja o dostępie alternatywnym
1. Czy w okresie sprawozdawczym podmiot zapewniał dostęp alternatywny w postaci wsparcia innej osoby? [ X ] TAK
W przypadku odpowiedzi „TAK” – prosimy o podanie poniżej dodatkowych informacji:
Liczba przypadków zastosowania dostępu alternatywnego w postaci wsparcia innej osoby: 10
Uzasadnienie zastosowania tego rodzaju dostępu alternatywnego
Z uwagi na charakter działalności Szpital zapewnia osobomze szczególnymi potrzebami wsparcie innej osoby w niezbędnym zakresie.
2. Czy w okresie sprawozdawczym podmiot zapewniał dostęp alternatywny w postaci wsparcia technologicznego, w tym z wykorzystaniem nowoczesnych technologii?
[ X ] NIE
3. Czy w okresie sprawozdawczym podmiot zapewniał dostęp alternatywny w postaci zmian w organizacji funkcjonowania podmiotu?
[ X ] NIE
4. Czy w okresie sprawozdawczym podmiot zapewniał dostęp alternatywny w sposób inny niż wymienione wyżej?
[ X ]NIE

Skip to content