Skargi i wnioski

Informacja dla pacjenta
Tryb składania i rozpatrywania skarg i wniosków

Składanie Skarg i Wniosków

Jeżeli uznają Państwo, że prawa pacjenta zostały naruszone możecie wówczas m. in.:
– zwrócić się z interwencją do bezpośredniego przełożonego osoby udzielającej świadczenia, a następnie do Dyrektora Szpitala, parter, pok. 1, tel./fax (33) 812 30 98, SPZOZ Szpital Kolejowy w Wilkowicach-Bystrej, ul. Żywiecka 19, 43-365 Wilkowice,
– złożyć skargę do Rzecznika Praw Pacjenta w Warszawie – Biuro Rzecznika Praw Pacjenta, adres: Młynarska 46, 01-171 Warszawa. Bezpłatna infolinia: 0-800-190-590,
– złożyć skargę do Narodowego Funduszu Zdrowia. Dział zajmujący się rozpatrywaniem skarg ŚOW NFZ: ul. Kossutha 13, 40-844 Katowice, tel. 32 735 05 45, fax 32 735 15 71
– wypełnić jedną z anonimowych ankiet dotyczących badania satysfakcji pacjenta. Ankiety zamieszczone są na stronie internetowej Szpitala Kolejowego w Wilkowicach pod adresem: www.szpital-kolejowy.com w zakładce „Informacje dla Pacjenta”. Poprzez wypełnienie ankiety mogą Państwo wyrazić swoją opinię na temat poziomu jakości świadczeń medycznych udzielanych w naszej placówce. Uwagi zawarte w ankiecie pozwolą podejmować nam odpowiednie działania zapobiegawcze i korygujące wobec niekorzystnych dla pacjenta zdarzeń.
Skargi i wnioski mogą być wnoszone pisemnie, za pomocą telefaksu, poczty elektronicznej, a także ustnie.

Rozpatrywanie Skarg i Wniosków

Skargi i wnioski bez imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu wnoszącego nie rozpatruje się, chyba że treść skargi lub wniosku zawiera dane poddające się weryfikacji, a wynik rozpatrzenia może służyć interesom szpitala- decyzję w tym względzie podejmuje Dyrektor Szpitala.
Jeżeli z treści skargi lub wniosku nie można należycie ustalić ich przedmiotu, wzywa się wnoszącego skargę lub wniosek do złożenia (w terminie 7 dni od otrzymania skargi) dodatkowych wyjaśnień lub uzupełnienia treści skargi, z pouczeniem, że nie uzupełnienie braków spowoduje pozostawienie skargi lub wniosku bez rozpatrzenia.
Skargi i wnioski rozpatrywane są bez zbędnej zwłoki, nie później niż w ciągu miesiąca. Dotyczy to także skarg wymagających postępowania wyjaśniającego. W razie nierozpatrzenia skargi lub wniosku w terminie, do skarżącego (wnioskodawcy) zostaje skierowana informacja z podaniem przyczynę zwłoki i wskazaniem nowego termin rozpatrzenia skargi lub wniosku.

Skip to content